دانلود رایگان


رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایرانبررسی کامل تحقیق رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران
دارای 193 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 193 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول:کليات تحقيق
1-1)مقدمه 4
2-1) بیان مسئله تحقیق 5
3-1) چارچوب نظري 7
4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش 8
5-1) اهداف پژوهش 9
1-5-1) اهداف علمي تحقيق 9
2-5-1)اهداف كاربردي تحقيق 10
6-1 )فرضیه های تحقیق 10
7-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : 11
فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه 16
2-2 ) بخش اول : نظريه هاي مربوط به سرمايه فكري 18
1-2-2 ) تعاريف مختلف سرمايه فكري 20
3-2)بخش دوم : مدل هاي طبقه بندي سرمايه فكري 21
1-3-2) ادوينسون و مالونه 22
2-3-2)روس و همكارانش 23
3-3-2) بونتيس 23
4-3-2) بروكينگ 24
5-3-2) سويبي 25
6-3-2) استوارت 26
7-3-2) يوستك و همكارانش 26
8-3-2) پتي 27
9-3-2) چن و همكارانش 27
10-3-2) پتي و گويتر 29
11-2-2) هانناس و لوونداهل 30
12-3-2) طبقه بندي مر و اسچوما 32
13-3-2) ليم و داليمور 32
14-3-2) طبقه بندي نورتون و كاپلان 33
15-2-2) طبقه بندي كنفدراسيون اتحاديه هاي تجاري دانمارك 33
4-2)بخش سوم: روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري: 34
1-4-2) طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري 34
1-1-4-2) ارزش افزوده اقتصادي: 35
2-1-4-2) كارت نمره متوازن: 35
3-1-4-2) ترازنامه نامرئي: 36
4-1-4-2) كنترل دارايي هاي ناملموس: 36
5-1-4-2) روش جهت يابي تجاري اسكانديا: 37
6-1-4-2) شاخص سرمايه فكري: 37
7-1-4-2) نرخ بازده دارايي ها : 38
8-1-4-2) روش تشكيل سرمايه بازار: 38
9-1-4-2) كارگزار تكنولوژي : 39
10-1-4-2) روش سرمايه فكري مستقيم: 39
11-1-4-2) روش هاي مالي و مراحل اندازه گيري مالي سرمايه فكري: 40
12-1-4-2) مدل مديريت سرمايه فكري 40
13-1-4-2) كيوي توبين 42
14-1-4-2) هوش سرمايه انساني 43
15-1-4-2) مدل كارگزار فناوري 43
16-1-4-2)روش ارزشگذاري جامع 44
2-4-2) ارزيابي تحليلي – تطبيقي و مدل هاي سنجش سرمايه فكري 44
3-4-2) طبقه بندي شيوه هاي اندازه گيري سرمايه فكري از ديد کلاینت و دارن 46
1-3-4-2) روش هاي محاسبه مستقيم سرمايه فكري 46
2-3-4-2) روش هاي برآورد ارزش بازاري سرمايه 46
3-3-4-2) روش هاي برگشت دارايي ها 46
4-3-4-2) روش هاي كارت امتياز 47
5-2) نحوه محاسبه سرمايه فكري (با استفاده از مدل پاليك) و شاخصهای عملكرد مالي شركتها 53
1-5-2) محاسبه سرمايه فكري با استفاده از مدل پاليك 53
2-5-2) شاخصهای عملكرد مالي 55
6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق 65
1-6-2) پژوهش هاي مشابه انجام شده در داخل 65
2-6-2) پژوهش هاي مشابه انجام شده در خارج از كشور 71
3-6-2) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی 76
فصل سوم :روش اجرای تحقيق
1-3 )مقدمه 79
2-3) روش تحقیق 79
3-3) قلمرو تحقیق 80
4-3 )روش های گردآوری اطلاعات 80
5-3 )ابزارگردآوری اطلاعات 81
6-3) مدل مفهومی تحقیق 82
6-3 )جامعه آماري تحقيق 83
7-3) آزمون فرضیه ها 84
8-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها 85
1 -8-3) آزمون همبستگی 85
2-8-3 )رگرسیون چندگانه 86
3-8-3 ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 86
4-8-3 ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87
5-8-3 )چند هم خطی 87
9-3 )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : 88
10-3 ) متغیر های تحقیق : 97
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
1-4) مقدمه 99
2-4 )شاخص های توصیفی متغیرها 100
3-4) روش آزمون فرضیه های تحقیق 102
1-3-4) بررسي اعتبار مدل 103
4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 104
1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: 105
2-4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 106
1-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی اول : 107
2-2-4-4) آزمون فرضیه فرعی دوم : بين مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 111
3-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم : بين مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عايدي(P/E) شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 114
4-2-4-4) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري وشاخصهای ارزش بازار بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 119
3-4-4)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري ونسبت سودآوري بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 120
4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبت های فعاليت بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 124
5-4-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبتهای بازده سرمايه بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 128
1-5-4-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بين مولفه های سرمايه سرمايه فكري و شاخص ROE از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. 128
2-5-4-4 )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بين مولفه سرمايه سرمايه فكري و شاخصASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . 132
3-5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبتهای بازده سرمايه بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 136
6-4-4 )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معني داري بين مولفه هایسرمايه فكري و شاخص مبتني برارزش آفريني EVAبعنوان معيارنوين عملكرد مالي شركت وجود دارد. 137
7-4-4 )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملكرد مالي رابطه معنی داری وجود دارد. 142
8-4-4 )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 144
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 )مقدمه 146
2-5) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 146
1-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی اول 147
2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 147
3-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی سوم 148
4-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی اول 149
5-2-5 )فرضیه اصلی دوم 149
6-2-5) نتیجه فرضیه اصلی سوم 150
7-2-5)فرضیه اصلی چهارم 150
8-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی چهارم 151
9-2-5)فرضیه فرعی پنجم 151
10-2-5) نتیجه فرضیه اصلی چهارم 152
11-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی پنجم 152
12-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی ششم: 153
3-5 )نتیجه گیری کلی تحقیق 154
4-5) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق 154
5-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 155
6-5 )محدودیت های تحقیق 155
پيوست ها
پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 158
پيوست ب) خروجي هاي آماري از نرم افزار SPSS 161
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 174
منابع لاتین: 176
چکیده انگلیسی: 178

جدول 1-2 طبقه بندي پتي و گويتر 30
جدول 2-2 ويژگي هاي اصلي سيستم اندازه گيري 42
جدول 3-2 مقايسه ارزش گذاري سرمايه هاي فكري(رودو و لیلرت) 45
جدول 4-2 خلاصه روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري به شرح جدول زير ارايه شده است: 47
جدول 5-2 روش هاي ارزشيابي سرمايه فكري IC ( گردآوري اریک سویبی) 47
جدول 6-2 شاخصها و گروهاي سنجش عملكرد مالي شركتها 56
جدول 1-3 خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها 84
جدول 2-3 شاخصها و گروه هاي عملكرد مالي 90
جدول 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع 100
جدول 2-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال 101
جدول 3-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال 102
جدول 4-4:آزمون نرمال بودن- متغیروابسته 106
جدول 5-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماري بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری 107
جدول 6-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار 108
جدول 7-4 : ضریب همبستگي،تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار 108
جدول 8-4 ضرایب معادله رگرسیون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار 110
جدول 9-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماري بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q 112
جدول 10-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q 112
جدول 11-4 :ضریب همبستگي،تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری ونسبتTOBIN Q 113
جدول 12-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q 113
جدول 13-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماري بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E 115
جدول 14-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت P/E 116
جدول 15-4 : ضریب همبستگي، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمايه فكري با نسبت P/E 116
جدول 16-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت P/E 117
جدول 17-4 :ضریب مولفه های سرمايه فكري وشاخصهای ارزش بازار(P/E .TOBIN Q. MBV) 119
جدول 18-4 : ضریب همبستگی پیرسون ، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمايه فكري با نسبت سودآوري 120
جدول19-4 تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت سودآوري –بازده دارایی ها 121
جدول 20-4 : ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمايه فكري با نسبت سودآوري- بازده دارایی ها(ROA) 121
جدول 21-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت سودآوري (ROA) 122
جدول 22-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بين مولفه های سرمايه فكري و نسبت فعاليت- گردش دارایی 125
جدول 23-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمايه فكري و نسبت فعاليت 125
جدول 24-4 : ضریب همبستگی ، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمايه فكري و نسبت فعاليت – گردش دارایی 126
جدول 25-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت فعاليت 126
جدول 26-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ROE 129
جدول 27-4 : تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE 130
جدول 28-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE 130
جدول 29-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با بازده دفتری صاحبان سهامROE 131
جدول 30-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 133
جدول 31-4 : تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 134
جدول 32-4 :ضریب همبستگی ،تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 134
جدول 33-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با بازده صاحبان سهام ASR 135
جدول 34-4 : ضریب مولفه های سرمايه فكري وشاخصهای بازده سرمايه (ROE .ASR) 136
جدول 35-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی 138
جدول 36-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی EVA 139
جدول 37-4 :ضریب همبستگی ، تعیین وآزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی 139
جدول 38-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی 140
جدول 39-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی 142
جدول 40-4 :تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت ،سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی 143
جدول 41-4 :خلاصه نتایج 144
نمودار 1-2 طرح ارزش اسكانديا 22
نمودار 2-2 مفهوم سازي سرمايه فكري از سوي بونتيس 24
نمودار 3-2 طبقه بندي سويبي از طريق چارچوب ناظر دارايي نامشهود 25
نمودار 4-2 مدل چن و همكارانش از سرمايه فكري و روابط بين آنها 27
نمودار 5-2 طبقه بندي اوليه توسط هانناس و لوونداهل 31
نمودار 6-2 طبقـــه بندي لــوونداهــل 31
نمودار 7-2 طبقه بندي ليم و داليمور 32
نمودار 8-2 چارچوب كارت امتيازي متوازن 33
نمودار 9-2 طبقع بندي كنفدراسيون تجاري دانمارك 34
نمودار 10-2 شبكه منابع و فعاليت هاي ناملموس 41
نمودار 1-3 مدل طبقه بندي داراييهاي يك شركت 82
نمودار 2-3 مدل تبييني تحقيق 82
نمودار 1-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری 110
نمودار 2-4 نمودار مقایسه ای بین مولفه های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی 7 ساله. 111
نمودار 3-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت TOBIN Qطی بازه زمانی 7 ساله. 114
نمودار 4-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت TOBIN Q 114
نمودار 5-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت P/E طی بازه زمانی 7 ساله. 117
نمودار 6-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت نسبت P/E 118
نمودار7-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت سودآوريطی بازه زمانی7 ساله. 123
نمودار 8-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوري 123
نمودار9-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت فعاليت طی بازه زمانی7 ساله. 127
نمودار 10-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعاليت 127
نمودار11-4 نمودار مقایسه ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهامROE طی بازه زمانی7 ساله. 131
نمودار 12-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهامROE 132
نمودار 13-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری وبازده صاحبان سهامASRطی بازه زمانی7 ساله. 135
نمودار 14-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام ASR 135
نمودار 15-4 نمودارمقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی7 ساله 140
نمودار 16-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی 141

چكيده:
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملكرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.
وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:
با ورود به اقتصاد دانشي، دانش در مقايسه با ساير عوامل توليد مانند زمين ، سرمايه ، ماشين آلات و... از ارجحيت بيشتري برخوردار شده است . بطوري كه در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترين عامل توليد محسوب مي شود و از آن به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمان ها ياد مي شود . همچنين با پيشرفت سريع تكتولوژي برتر ، بويژه در زمينه ارتباطات ، كامپيوتر و مهندسـي بيولوژي ، از دهه 70 الگوي رشد اقتصادي جهان بطور اساسي تغيير كرد و به دنبال آن ، دانـش به عنوان مهمتـرين سرمايه جايگزين سرمايه هاي پولــي و فيزيكي شد (چن و همکاران ،2005،ص388) . يكي از ويژگي هاي دانش اين است كه نامشهود است يعني غيرقابل لمس و غير محسوس است و ارزشگذاري و اندازه گيري آن خيلي سخت و منمودار است در صورتي كه درگذشته سازمان ها با استفاده از روش هاي حسابداري قادر بودن تا ارزش و اندازه توليد خود را به طور كامل محاسبه كنند ولي امروزه اين روش حسابداري داراي كارايي لازم نيستند. دانش به عنوان يكي از مهمترين اجزاي دارايي هاي نا مشهود محسوب مي شود اگر در گذشته بيشتر دارايي هاي سازمان ها مشهود بودند ولي امروزه قسمت اعظم دارايي هاي سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،2002،ص9) .

فصل اول
كليات تحقیق
1-1)مقدمه
تایلز ( 2004) دارايي نامشهودي كه به وسيله ي قانون حمايت شده اند وبه آنها عنوان مالكيت معنوي را داده اند و شامل حق الامتياز و كپي رايت و فرانشيزها و علائم و ماركهاي تجاري است ، برخي موارد از آنها در ترازنــامه منعكس مي شود ولي ســـايرداراييهـــاي نامشهود كه شامل سرمايه فكـري است و تحت اصول اقتصـــاد فراواني عمل مي كنند يعنـــي با استفاده بيشتر از ارزش آنهـــا كـاسته نمي شود ، معــمولا در ترازنــامه منعكس نمــي شود (چان ،2009،ص9) . فاصله زياد بين ارزش دفتري و ارزش بازاري شركت ها ، توجه زياد شركت ها را نسبت به كشف ارزش دارايي هاي نامشهود حذف شده از صورت مالي ،ايجاد كرده است ( لیو ،2002،ص14) .
طبق نظر 'بونتیس ' اكثر كشورهاي مختلف دنيا ( از جمله صنايع ايران) در حال استفاده از روشهاي سنتي حسابداري مالي هستند كه قرنها پيش براي يك محيط كسب و كار مبتني بر كارهاي يدي و دارايي ملموس مثل تجهيزات و ساختمان ايجاد شده بودند در حاليكه محيط كسب و كار مبتني بر دانش ، نيازمند مدلي است كه دارايي هاي ناملموس جديد سازماني مثل دانش و شايستگي نيروي انساني ، نوآوري ، روابط مشتري ، فرهنگ سازماني ، سيستم و فرايندها ، ساختار سازماني و غيره را در بر گيرد.بنظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند ، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان ،2009،ص5) .
در اين رابطه ، سرمايه فكري توجه روز افزون محققان دانشگاهي و دست اندر كاران سازماني را به خود جلب كرده است. کليه مديران وکارگزاران وسرمايه گذاران در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس باتوجه به نتايج اين تحقيق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها ازسرمایه فکری مي توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپيش بيني كنند.

2-1) بیان مسئله تحقیق
در طول دهه 1980، مفروضات و عقايد نئوكلاسيك ها از سوي نگرش مبتني بر منابع به چالش كشيده شد. بنابر اظهارات 'پن روس ' مزيت رقابتي تنها با تركيبات مختلفي از محصولات و بازارها در يك صــنعت معين به دست نمي آيد ، بلــكه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازماني نشاٌت مي گيرد .از آنجايي كه منابع هميشه قابل انتقال ، قابل تقليد و يا جايگزيني نمي باشد؛ ضروري است تا براي شناسايي منابع واقعي و پايدار به جاي توجه به بيرون ، توجه جدي به درون شركت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتني بر دانش هستند.اقتصادي كه درآن دانش و دارايي هاي نامشهود به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ي استفاده از دارايي هاي نامشهود تاثير بسيار مهمي در موفقيت وبقاي سازمان ها دارد به طوري كه اين موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتي و تحقيقاتي جديدي در مديريت شده است.در يك طبقه بندي ساده دارايي هاي نامشهود به دو دسته تقسيم مي شود كه يكي از مهـمترين اجزاء آن سرمايه فكري است كه تاثير مهمي بر روي عملكرد و پياده سازي استراتژي هاي سازماني دارد . از اين رو شناسايي و اندازه گيري و مديريت اين سرمايه فكري داراي اهميت خاص است (گلدی صدقي ،1386،ص25)4.
از سوي ديگر اغلب سرمايه هاي حسابداري فعلي از نقش و اهميت فزاينده حق مالكيت معنوي و دانش در سازمانهاي عصر نوين قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعي دارايي ها در محاسباتشان قاصرند. در حقيقت صورت هاي مالي در تشريح ارزش واقعي شركت ها از محدوديت هاي بسياري برخوردار هستند. در جوامع دانش محور كنوني ، بازده سرمايه فكري به كار گرفته شده بسيار بيشتر از بازده سرمايه هاي مالي به كار گرفته شده اهميت يافته است؛بررسی کامل تحقیق رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران


بازار سرمایه ایران


رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران دسته: اقتصاد بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 191 سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ...

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در ...

آغاز آخر نامه: بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران فرمت فایل: word تعداد صفحات: 191 شرح مختصر: سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی ...

دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي ...

توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمايه ايران فایل ورد ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران دسته: اقتصاد بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 191 سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ...

بررسی رابطه بين سرمايه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

برچسب: بازار سرمایه, بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران, بورس, پایان نامه, پایان نامه سرمایه ف, پروپوزال, حسابداری, دانلود, رابطه بین عملکرد مالی و سرمایه فکری, سرمایه فکری ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران دسته: اقتصاد بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 191 سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ...

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در ...

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران چكيده: 1 مقدمه: 2 فصل اول:کليات تحقيق 1-1)مقدمه 4 2-1) بیان مسئله تحقیق 5 3-1) چارچوب نظري 7 4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش 8 5-1) اهداف پژوهش 9 1-5-1) اهداف علمي ...

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در ...

آغاز آخر نامه: بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران فرمت فایل: word تعداد صفحات: 191 شرح مختصر: سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران دسته: اقتصاد بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 191 سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ...

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در ...

چكيده: سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است...

مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي ...

فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمايه ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران دسته: اقتصاد بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 191 سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

بررسی,رابطه,سرمایه,فكری و,عملكرد,مالی شركتهای,موجود,بازار,ایران,

بررسی رابطه بين سرمايه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

برچسب: بازار سرمایه, بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران, بورس, پایان نامه, پایان نامه سرمایه ف, پروپوزال, حسابداری, دانلود, رابطه بین عملکرد مالی و سرمایه فکری, سرمایه فکری ...

دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي ...

توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمايه ايران فایل ورد ...

بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

ذخیره شده مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران, در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری…,بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در ...

دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي ...

توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمايه ايران فایل ورد ...

بررسی چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن

پاورپوینت جمعیت و توسعه

بررسی فرار از مدرسه و راه درمان آن

استرس حاد

بررسی فرار از مدرسه و راه درمان آن

بررسی مراقبتهاي دوران بارداري

پاورپوینت حریق و اطفاء حریق

پاورپوینت مدیریت آب

مبانی نظری تغييرات بازده سهام ، مفهوم بازده و انواع بازده سهام

بررسی مراقبتهاي دوران بارداري