دانلود رایگان


بررسی عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایرانبررسی کامل عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران
دارای 268 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 268 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1- بیان مسأله 7
4-1- چارچوب نظری تحقیق: 8
5-1- فرضیه های تحقیق 8
6-1- اهمیت تحقیق 9
7-1- اهداف تحقیق 10
8-1- قلمرو تحقیق 11
9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات 11
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری 14
1-1-2 مقدمه 14
2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری 16
3-1-2 تعریف سرمایه فکری 18
4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری 21
5-1-2 شباهتها 35
1-5-1-2- سرمایه انسانی 35
2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) 36
3-5-1-2 سرمايه ارتباطي (مشتري) 38
6-1-2 سنجش سرمایه فکری 39
1-1-6-2 دلایل سنجش سرمایه فکری 39
2-1-6-2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری 42
3-1-6-2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس 44
4-1-6-2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری 47
7-1-2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری 48
8-1-2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری 53
2-2 بخش دوم – راهبری شركت 60
1-2-2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها 60
2-2-2 اهمیت موضوع 64
3-2-2 مبانی نظری راهبری شركت ها 64
1-3-2-2 تئوری نمایندگی 64
2-3-2-2 تئوری ذینفعان 65
3-3-2-2 تئوری هزینه معاملات 66
4-2-2 گونه شناسی علمی حاكمیت شركتی 67
5-2-2 معیارهای حاكمیت شركتی 68
6-2-2 سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه 68
7-2-2 حاكمیت شركتی در ایران 69
8-2-2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی 71
9-2-2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی 72
10-2-2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران 74
1-10-2-2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره 78
2-10-2-2- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره 79
3-10-2-2 تمركز مالكیت هیئت مدیره 80
4-10-2-2 اندازه هیئت مدیره شركت 81
5-10-2-2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاكمیت شركتی 82
6-10-2-2 نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی 84
3-2 بخش سوم- مروری بر پیشینه تحقیق 85
1-3-2 تحقیقات خارجی 85
2-3-2 تحقیقات داخلی 94
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 99
2-3- روش تحقیق 99
3-3- جامعه آماری 100
4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 101
5-3- متغیرهای مورد مطالعه و شیوه ی اندازه گیری متغیر ها 101
6-3- مدل مفهومی تحقیق 105
7-3- مدل ضریب ارزش افزوده فکری 105
8-3- دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فكری VAIC 108
9-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 108
10-3- آمار توصيفي 109
11-3- آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است. 110
12-3- رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد. 112
13-3- ضریب تعیین : 113
14-3- آزمون تشخیص دوربین- واتسون (D-W) : 113
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 115
2-4- نتايج آمار توصيفي 115
3-4- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق 117
4-4- بخش اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری 118
1-4-4- بررسی ناهمسانی واریانس 118
2-4-4- بررسی خود همبستگی 119
3-4-4- آزمون F و آزمون هاسمن 119
4-4-4- آزمون های رگرسیونی ارتباط هر یک از اجزای سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری( بدون متغیر کنترل) 120
5-4-4- بررسی مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی 141
6-4-4- آزمون فرضيات تحقيق در بخش اول (باحضور متغیرهای کنترل) 144
5-4- بخش دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و هریک از اجزاء سرمایه فکری 150
1-5-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی 150
2-5-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی 152
1-2-5-4- آزمون فرضيات تحقيق در بخش دوم و قسمت دوم 152
3-5-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری 154
1-3-5-4- آزمون فرضيات تحقيق در بخش دوم و قسمت سوم 154
6-4- بخش سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع 156
1-6-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت خودرو و فلزات 156
1-1-6-4- آزمون فرضيات تحقيق در بخش سوم قسمت اول 157
2-6-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت کانی های غیر فلزی 162
1-2-6-4- آزمون فرضيات تحقيق در بخش سوم قسمت دوم 162
3-6-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت شیمیایی و دارویی 168
1-3-6-4- آزمون فرضيات تحقيق در بخش سوم قسمت سوم 168
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 176
2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 176
1-2-5 فرضیه اول 176
2-2-5 فرضیه دوم 177
3-2-5 فرضیه اصلی اول (اهم) 178
4-2-5 فرضیه سوم 178
5-2-5 فرضیه چهارم 179
6-2-5 فرضیه پنجم 180
7-2-5 فرضیه ششم 181
8-2-5 فرضیه هفتم 182
9-2-5 فرضیه اصلی دوم (اهم) 183
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 183
4-5- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق 183
5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی 184
6-5- محدودیت های تحقیق 185
پیوست ها
صنعت خودرو فلزات (33 شركت) 187
تجزیه و تحلیل بدون متغییر های کنترلی 211
تجزیه و تحلیل متغییر های کنترلی 213
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 242
منابع لاتین: 244
منابع اینترنتی: 251
چکیده انگلیسی: 252جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 6
جدول 1-2 جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فكری 17
جدول 2-2 طبقه بندی پتی و گویتر 30
جدول 1-4 نتایج آماره هاي توصيفي 116
جدول 2-4 نتایج آزمون ناهمسانی LM آرچ 118
جدول 3-4 : آزمون F 119
جدول 4-4: آزمون هاسمن 119
جدول5-4: نتايج آزمون رگرسيون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه فکری 121
جدول6-4: نتايج آزمون رگرسيون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ارتباطی 122
جدول 7-4: نتايج آزمون رگرسيون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه انسانی 123
جدول 8-4: نتايج آزمون رگرسيون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ساختاری 125
جدول 9-4: نتايج آزمون رگرسيون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه فکری 126
جدول 10-4 نتايج آزمون رگرسيون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ارتباطی 128
جدول 11-4 نتايج آزمون رگرسيون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه انسانی 129
جدول 12-4: نتايج آزمون رگرسيون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ساختاری 130
جدول 13-4 : نتايج آزمون رگرسيون تركيبي بین سازوکارهای خارجی و سرمایه فکری 132
جدول 14-4: نتايج آزمون رگرسيون درصد مالکیت هیئت مدیره و سرمایه فکری 133
جدول 15-4: نتايج آزمون رگرسيون تعداد مدیران غیر موظف و سرمایه فکری 134
جدول 16-4: نتايج آزمون رگرسيون تعداد مدیران هیئت مدیره و سرمایه فکری 136
جدول 17-4: نتايج آزمون رگرسيون نسبت مدیران غیر موظف و سرمایه فکری 137
جدول 18-4: نتايج آزمون رگرسيون دوگانگی نقش مدیر عامل و سرمایه فکری 138
جدول 19-4 : نتايج آزمون رگرسيون تركيبي فرضیه اصلی دوم 139
جدول 20-4 خلاصه نتایج 140
جدول 21-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی بدون حضور متغیرهای کنترلی 142
جدول 22-4: نتايج آزمون رگرسيون تركيبي 149
جدول 23-4: نتايج آزمون رگرسيون تركيبي (راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی) 151
جدول 24-4: نتايج آزمون رگرسيون تركيبي ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی 153
جدول 25-4: نتايج آزمون رگرسيون تركيبي ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری 155
جدول 26-4: نتايج آزمون رگرسيون تركيبي صنعت خودرو و فلزات 161
جدول 27-4: نتايج آزمون رگرسيون تركيبي صنعت کانی های غیر فلزی 167
جدول 28-4: نتايج آزمون رگرسيون تركيبي صنعت شیمیایی و دارویی 173

نمودار 1-2 مفهوم‌سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس 23
نمودار 2-2 طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود 25
نمودار 3-2 طرح ارزش اسکاندیا 26
نمودار 4-2 مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 27
نمودار 5-2 طبقه‌بندی اولیه توسط هاناس و لووندال 29
نمودار 6-2 طبقه‌بندی لووندال 30
نمودار 7-2 طبقه بندی لیم و دالیمور 32
نمودار 8-2 چارچوب کارت امتیازی متوازن 33
نمودار 9-2 طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیههای تجاری دانمارک 33
نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق 105

چكيده:
این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 88 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.
واژه های کلیدی : سازوکارهای راهبری شرکت ، سرمایه فکری ، مدل پولیک ، داده های پنلی، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:
نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع ، اجتماع ، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است . از دهه 70 الگوی رشد اقتصاد جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند . دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند.
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استرتتژیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود .

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
رشد و توسعه و بكارگیری فناوری ها، شاید بارزترین نمونه پیشرفت انسان باشد. پس ازانقلاب صنعتی اقتصاد كشور متكی بر زمین و نیروی كار، رفته رفته جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اقتصادی كه به عامل سرمایه جهت كسب و به كارگیری فناوری و سپس نیروی كار و زمین وابستگی داشت و اكنون در هزاره سوم نگرشی فرا راه ملت ها و سازمان های نوین قرار گرفته است كه از آن به اقتصاد و جامعه دانش محور و یا اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی یاد می شود كه البته وام دار ظهور و توسعه اطلاعات و ارتباطات است.
توجه به دانش و سرمایه های فكری به عنوان اصلی ترین عامل اقتصاد جدید، روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با درك كاستی ها نگرش صرفاً متكی بر فناوری- به ویژه IT روز به روز نقش نیروی انسانی و هوش بشری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اكنون بسیاری از پژوهشگران از جمله استوارت سرمایه های فكری را مد نظر قرار می دهند. همچنین در صنعت نیز تعداد شركت هایی كه با بكارگیری دانش و توجه به دارایی های فكری به موفقیت های چشمگیری رسیده اند در حال افزایش است.
دانش به عنوان یكی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها، مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ( سولیون ، 2000،340- 328) .
در اوایل قرن بیست و یكم دنیا نظاره گر شمار زیادی از رسوایی های مالی در شركت هایی همچون انرون، ورلدكام، تایكو، آدلفیا و گلوبال كراسینگ بوده است. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد كه عدم رعایت استانداردهای حسابداری از سوی این شركت های دلیل اصلی رسوایی مالی بوده است اما وقتی قدری بیشتر تامل می كنیم مشاهده می نماییم كه گزارشات مالی آنها توسط حسابرسان تأیید شده است.
معیارهای عملكرد مالی رعایت شده و حتی قیمت سهام آنها در دوره ای از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. مثلاً سولومون در سال 2007در كتاب حاكمیت شركتی و پاسخ گویی خود معتقد است نبود ساختارهای كنترلی و نظارتی در شركت ها به طور عام یا آنچه كه او تحت عنوان نظام حاكمیت شركتی نام گذاری می كند به طور خاص می تواند دلیل وقوع چنین رویدادهایی باشد.
نظام مناسب راهبری شركت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مكانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یك سو و سهامداران كنترلی یا اكثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق كلیه گروه های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شركت ها گرایش یافته است.
با توجه به اینكه وجود ساز و كارهای حاكمیت شرکتی می تواند منجر به بهبود عملكرد اقتصادی بنگاه شود، مدل ها و متدلوژی های جهت اندازه گیری دانش و سرمایه های فكری جهت بهبود این ساز و كارها، روز به روز ضروری تر به نظر می رسد تا به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب در كشور ایجاد گردد.
در این فصل از تحقیق ، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق ، به بیان مسئله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق و در ادامه به مدل مفهومی تحقیق پرداخت ،همچنین در ادامه اهداف تحقیق را بیان و به متغیرهای مورد مطالعه تحقیق اشاره کرده و در آخر هم فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات را آورده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول شماره (1-1) تحقیقات متعددی را که در زمینه راهبری شرکت و سرمایه فکری انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد.بررسی کامل عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران


تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران


رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت


سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران


راهبری شرکت


سرمای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و ...

پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ساز و کار های راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ...

تبیین

عنوان,تبیین,رابطه,سازوکارهای,راهبری,شرکت و,سرمایه,فکری در,بازار,ایران,,تبیین,فروشگاه فایل ...

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری ...

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران. 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1- بیان مسأله 7 4-1- چارچوب نظری تحقیق: 8 5-1- فرضیه های تحقیق.

پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه چکیده: هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. مشکلات نمایندگی زمانی که اهداف نماینده و کارگزار با یکدیگر ...

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ...

Posted on فوریه 22, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایهفکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بسته هستند

پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و ...

پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 269 پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی ...

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری ...

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران ۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

دانلود مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ...

بررسي و تبيين رابطه بين هموارسازي سود با ساختار سرمايهچكیده هدف اصلي اين تحقيق ، بررسي و تبيين رابطه بين هموارسازي سود با ساختار سرمايه (اهرم مالي) و مالكيت مي باشد .در اين مطالعه از مدل تعديل شده جونز (1991 ) براي اندازه ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده : اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به ...

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری ...

ج- قلمرو موضوعی: در این تحقیق به تبیین رابطه ی ساز و کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران می پردازیم و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری می باشد. ۹-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده : اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ...

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری ...

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1183 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ...

تبیین

عنوان,تبیین,رابطه,سازوکارهای,راهبری,شرکت و,سرمایه,فکری در,بازار,ایران,,تبیین,فروشگاه فایل ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری ، سودآوری و ارزش بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سرمایه انسانی یکی از ...

تبیین رابطه ی ساز و کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در ...

این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟ برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های م

پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه چکیده: هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. مشکلات نمایندگی زمانی که اهداف نماینده و کارگزار با یکدیگر ...

تبیین

عنوان,تبیین,رابطه,سازوکارهای,راهبری,شرکت و,سرمایه,فکری در,بازار,ایران,,تبیین,فروشگاه فایل ...

دانلود مقاله در مورد عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری ...

تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران چكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 54-1- چارچوب نظری تحقیق: 85-1- فرضیه های تحقیق 86-1- اهمیت ...

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری ...

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1183 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری ...

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ...

Posted on فوریه 22, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایهفکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بسته هستند

پاورپوینت تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

بررسی زمین شناسی تاریخی

بررسی آموزش و پرورش (اثر بخش)

پاورپوینت انواع پیشگیری و غربالگری

پاورپوینت بهداشت آب

تحقیق تاي چي (يوگاي چيني) يا مديتيشن پويا

پيامبر در قرآن 04 (نام هاي پيامبر اعظم (ص) در قرآن ( القاب پيامبر ))

پاورپوینت پي هاي عميق

پاورپوینت استفراغ در کودکان و نوزادان

پاورپوینت اصول و مراحل مدیریت استراتژیک