دانلود رایگان


بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آنبررسی کامل تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن
دارای 145 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 145 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 - تاریخچه مطالعاتی 4
3-1- بيان مسأله 11
4-1- چارچوب نظری تحقیق 13
5-1- فرضیه های تحقیق 14
6-1- اهداف تحقیق 15
7-1- ضرورت انجام تحقیق 16
8-1- حدود مطالعاتی 16
9-1- متغيرهاي مستقل و وابسته 16
10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها 17
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 20
2-2نقدينگي در بانك 20
2-2- نقدينگي دارايي ها: 22
3-2- روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي 22
4-2- مدل های نقدینگی 23
1-4-2- مدل دوره نگهداری 24
2-4-2- مدل ويليام بومول 24
3-4-2- مدل میلر و اور 25
4-4-2- مدل برانک 25
5-4-2- مدل استون 25
6-4-2- مدل وایت و نورمن 25
7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک 26
8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر 26
9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26
10-4-2- مدل مدیریت پول 26
11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای 26
5-2- مديريت نقدينگي 27
6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی 28
7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی 29
1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك 29
2-7-2- اندازه گيري و مديريت خالص وجوه 30
3-7-2- مديريت دسترسي به بازار 33
4-7-2- برنامه ريزي احتياطي 33
8-2- وظایف مدیر نقدینگی 34
9-2- خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي 34
1-9-2- خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها 35
1-1-9-2- تئوري وام تجاري 35
2-1-9-2- تئوري تبديل پذيري 35
3-1-9-2- تئوري درآمد مورد انتظار 36
4-1-9-2- عوامل موثر در مديريت دارايي ها 36
5-1-9-2- ويژگي هاي دارايي هاي نقد 36
2-9-2- خط مشي مديريت بدهي ها 37
3-9-2- روش هاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها) 38
4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38
10-2- انواع نيازهاي نقدينگي 38
1-10-2- نياز نقدينگي سپرده گذاران 38
2-10-2- نياز نقدينگي وام گيرندگان 39
3-10-2- ذخيره قانوني 39
11-2- تقاضا و تأمين نقدينگي 39
12-2- اولويت هاي تخصيص منابع 42
1-12-2- ذخاير اوليه 42
2-12-2- ذخاير ثانويه 43
3-12-2- ذخاير ثالثيه 43
1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع 43
2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش 43
3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار 43
13-2- مدیریت منابع بانک ها 44
1-13-2- روش ادغام وجوه 44
2-13-2- روش تبدیل وجوه 46
3-13-2- روش برنامه ریزی خطی 47
4-13-2- مدیریت تعهدات 47
1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی 48
2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع 49
5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49
14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی 50
1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی 50
1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی 50
2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی 51
3-1-14-2- كنترل جریان نقدینگی 52
2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52
1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی 52
2-2-14-2- پیشبینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی 53
3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی 53
15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی 53
16-2- دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي 54
17-2- انواع ریسک در بانک ها 55
1-17-2- ريسك عملياتي 55
2-17-2- ريسك اعتباري 55
3-17-2- ريسك بازار 56
4-17-2- ريسك قانوني 56
5-17-2- ريسك نقدينگي 57
18-2- ابعاد ريسك نقدينگي 61
1-18-2- ريسك تامين مالي 61
2-18-2- ريسك زمان 61
3-18-2- ريسك تعهدات 61
19-2- شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي 62
20-2- مديريت ريسك و نقدينگي 62
21-2- مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي 66
1-21-2- موانع بانكداري اسلامي 66
22-2- نقش بانكهاي توسعه اي - تخصصي در اقتصاد كشور 67
23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران 69
24-2- خلاصه فصل 70
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 72
2-3- روش تحقيق 72
3-3- مدل تحليلي تحقيق 73
4-3- مراحل انجام تحقيق 76
5-3- متغیرهای تحقیق 76
1-5-3- متغير وابسته 76
2-5-3- متغيرهاي مستقل 76
1-2-5-3- منابع 76
2-2-5-3- مصارف 77
6-3- جامعه و نمونه آماري 78
7-3- روش و ابزار گردآوري داده ها 78
8-3- روش هاي آماري تحليل داده ها 79
1-8-3- رگرسيون خطی 79
2-8-3- تحليل رگرسيون و استنباط آماري 80
3-8-3- رگرسيون و تحليل واريانس 80
4-8-3- همبستگي 81
1-4-8-3- ضريب تعيين 81
2-4-8-3- ضريب همبستگي 81
5-8-3- آزمون معني دار بودن r (ضریب هبستگی) 82
6-8-3- ضريب تعيين تصحيح شده 82
7-8-3- رگرسيون چندگانه 83
8-8-3 مدل رگرسيون چندگانه تحقیق 83
1-8-8-3- روش هاي انتخاب متغيرهاي مناسب 84
9-3 - فرض هاي اساسي رگرسيون 85
10-3- آزمون فرض هاي اساسي رگرسيون 86
1-10-3- آزمون خود همبستگي 86
1-1-10-3- خود همبستگي 86
2-1-10-3- خود همبستگي مرتبه اول 87
3-1-10-3- آزمون دوربين- واتسن 88
2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89
3-10-3- آزمون نابرابري واريانس های جملات اختلال 89
1-3-10-3- آزمون بريوش- پاگان- گادفري 90
4-10-3- آزمون معني‌دار بودن كل رگرسيون 90
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 92
2-4- توصیف داده ها 92
4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل 100
1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی 100
2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101
3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 102
5-4- آزمون فرضیه های تحقیق 103
1-5-4- آزمون فرضیه اول 105
2-5-4- آزمون فرضیه دوم 105
3-5-4- آزمون فرضیه سوم 105
4-5-4- آزمون فرضیه چهارم 106
5-5-4- آزمون فرضیه پنجم 107
6-5-4- آزمون فرضیه ششم 107
7-5-4- آزمون فرضیه هفتم 108
8-5-4- آزمون فرضیه هشتم 108
9-5-4- آزمون فرضیه نهم 109
10-5-4- آزمون فرضیه دهم 109
11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم 110
12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم 110
13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم 110
14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم 111
15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم 111
16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم 112
17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم 112
18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم 113
6-4- خلاصه فصل 113
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 116
2-5- نتایج تحقیق 116
3-5- محدودیتهای تحقیق 118
4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق 119
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 121
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي 131
منابع لاتین: 133
چکیده لاتین 134

جدول1-2منابع تقاضا و تأمين نقدينگي در بانك 40
جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی 80
جدول 1-4- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) 94
جدول2-4- مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها 95
جدول3-4- آماره هاي مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها 95
جدول4-4- جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق 97
جدول 5-4آماره هاي جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق 97
جدول6-4- مدل نهايي و بهينه تحقيق 98
جدول7-4 آماره هاي مدل نهايي و بهينه تحقيق 98
جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل 103
جدول 9-4- آماره هاي آزمون ناهمساني مقادير باقيمانده ها 103

نمودار1-2روش ادغام وجوه 45
نمودار2-2روش تبدیل وجوه 46
نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی 48
نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع 49
نمودار1-3مدل تحلیلی تحقیق 75
نمودار 1-4- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده 100
نمودار 2-4- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل 101
نمودار3-4- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل 102

چكيده:
مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.
عنوان این تحقیق 'بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن'می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها
و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران. 
مقدمه:
وجوه نقد سيال ترين نوع دارايي واحد اقتصادي مي باشد كه مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. مازاد يا كسري نقدينگي سازمان را با مسائلي مواجه مي سازد كه هر كدام هزينه هايي را بر سازمان متحمل مي سازد. شناخت جريان ورودي و خروجي نقدينگي و عوامل عمده تأثير گذار بر اين جريان براي مديريت نقدينگي بسيار كارگشا خواهد بود. با شناسايي عوامل ورودي و خروجي و استفاده از روشهاي آماري نظير رگرسيون چندگانه مي توان سيستم منابع و مصارف و مديريت نقدينگي را بهتر اداره نمود. در اين تحقيق پس از معرفي اجزاي منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ايران به شناسايي عوامل عمده تأثيرگذار روي نقدينگي اين بانك با بهره گيري از رگرسيون چندگانه پرداخته خواهد شد.
بررسی کامل تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن


تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن


مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن


اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

عنوان این پژوهش “مطالعه تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به تبیین زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه ...

عنوان این تحقیق بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آ دسته: اقتصاد بازدید: 13 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 10248 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده قیمت فایل فقط ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران - پایان نامه ...

عنوان این تحقیق بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

دانلود مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آنچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 - تاریخچه مطالعاتی 43-1- بيان مسأله 114-1- چارچوب نظری تحقیق 135-1- فرضیه های تحقیق 146-1- اهداف تحقیق 157-1- ضرورت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

عنوان این تحقیق “بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آ. مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده.

روش تحقیق بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ ربا ( هزینه ...

روش تحقیق بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ ربا ( هزینه‌ یابی عقد قرض‌ الحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی ) مقدمه در قانون عملیات بانکی بدون‌ ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

عنوان این تحقیق “بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آ دسته: اقتصاد بازدید: 13 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 10248 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده قیمت فایل فقط ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

عنوان این تحقیق “بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آ دسته: اقتصاد بازدید: 35 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 10248 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده قیمت فایل فقط ...

عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران - پایان نامه ...

عنوان این تحقیق بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

دانلود مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه ...

عنوان این تحقیق “بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

دانلود مقاله نقش فرشبافي در توسعه صادرات و كسب درآمد ارزي

نقش فرشبافي در توسعه صادرات و كسب درآمد ارزيتقريباً قريب به اتفاق كشورهاي توسعه يافته صنعتي و فراصنعتي فعلي موقعيت ممتاز و شاخص اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي حال حاضر خود را در نتيجه توجه به بازارهاي خارجي و اتخاذ ...

روش تحقیق بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران

روش تحقیق بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران The effect of the global financial crisis on the Iranian economy فصل اول کلیات تحقیق طرح تحقیق : بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر وضعیت اقتصاد ایران واژه های کلیدی : بحران جهانی ، اقتصاد ، تورم ، ا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

عنوان این پژوهش “مطالعه تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به تبیین زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

دانلود مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه ...

عنوان این تحقیق “بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأثیر اجزای ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به ...

عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران - پایان نامه ...

عنوان این تحقیق بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

بررسی متالوژی و تاریخچه ی ان

پاورپوینت سیستم برق تبرید

پاورپوینت اهداف ارزیابی

پاورپوینت نجوم

پاورپوینت معماری مدرسه خان شیراز

سورس برنامه پیاده سازی پشته با استفاده از لیست پیوندی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری

معافيت از مجازات

پاورپوینت كارگاه آموزشي معماري نرم‌افزار

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)