دانلود رایگان


بررسی ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی کامل ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387
دارای 132 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 132 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه....................................................................................................................................................... 1
1-1- شرح و بيان مساله پژوهشي............................................................................................................... 2
1-2- اهميت و ارزش پژوهش...................................................................................................................3
1-3- چهار چوب نظري تحقيق.................................................................................................................4
1-4- اهداف تحقيق................................................................................................................................5
1-5- فرضيه هاي پژوهش........................................................................................................................ 5
1-6- قلمرو پژوهش.................................................................................................................................6
1-6-1- قلمرو مکاني پژوهش...................................................................................................................6
1-6-2- قلمرو زماني پژوهش....................................................................................................................6
1-6-3- قلمرو موضوعي پژوهش...............................................................................................................6
1-7- کليد واژه-ها......................................................................................................................................6
خلاصه.......................................................................................................................................................8

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
مقدمه......................................................................................................................................................... 9
2-1- اطلاعات وگزارش¬هاي مالي و نقش آنها در تصميم-گيري.................................................................. 10
2-2- اهداف گزارشگري مالي................................................................................................................... 10
2-3- تصميم¬گيري اقتصادي.......................................................................................................................12
2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري............................................................................................ 13
2-5- نقش گزارشگري مالي در بازار سرمايه................................................................................................15
2-6- اثرات ارائه صورت¬هاي مالي بر قضاوت سرمايه¬گذاران در تصميمات سرمايه‌گذاري............................16
2-7- صورت¬هاي مالي اساسي....................................................................................................................15
2-8- نسبت‌هاي مالي...................................................................................................................................15

2-8-1- نسبت‌هاي نقدينگي .......................................................................................................................19

2-8-2- نسبت‌هاي فعاليت............................................................................................................................. 19
2-8-3- نسبت‌هاي اهرمي ............................................................................................................................ 20
2-8-4- نسبت‌هاي سودآوري....................................................................................................................... 20
2-8-5- نسبت‌هاي ارزش بازار........................................................................................................................20
2-9- تاريخچه استفاده از نسبت‌هاي مالي..........................................................................................................20
2-10- نقاط قوت نسبت‌هاي مالي.....................................................................................................................21
2-11-محدوديت‌هاي نسبت‌هاي مالي..............................................................................................................22
2-12- پيش¬بيني بازده سهام در فرايند تصميم¬گيري سرمايه-گذاري...................................................................23
2-13- نظريه ارزشيابي و مدل¬هاي ارزشيابي سهام عادي................................................................................. 25
2-13-1- مدل¬هاي تنزيل جريانات نقدي...............................................................................................26 3-1-1- مدل والتر..............................................................................................................................................26
2-13-1-2- مدل گوردن...................................................................................................................................27
2-13-1-5- مدل كرنل......................................................................................................................................27
2-13-2- شيوه¬هاي ارزيابي نسبي(به کمک نسبت¬هاي بازار)...........................................................................................27
2-13-2-1- نسبت قيمت به سود هر سهم..........................................................................................................................28
2-13-2-2- نسبت قيمت به ارزش دفتري.........................................................................................................................30
2-13-2-3- نسبت قيمت به جريان نقدي هر سهم.........................................................................................................32
2-13-2-4- نسبت قيمت به فروش هر سهم.....................................................................................................................33
2-14- روش¬هاي سرمايه¬¬گذاري در بورس اوراق بهادار.....................................................................................................34
2-14-1- روش نموداري...........................................................................................................................................................34
2-14-2- روش اصولي..............................................................................................................................................................35
2-14-3- روش پورتفوليو..........................................................................................................................................................35
2-14-3-1- خريد انواع سهام و کاهش ريسک....................................................................................................................35
2-14-3-2- تعداد سهام مورد نياز براي کاهش ريسک سبد سهام (پژوهش¬هاي تجربي).........................................37
2-15- نسبت¬هاي بازار و سبد سهام.......................................................................................................................................38
2-15- مروري بر پژوهش¬هاي انجام شده..............................................................................................................................38
2-15-1-پژوهش¬هاي خارجي..................................................................................................................................................38
عنوان صفحه

2-15-2-پژوهش¬هاي داخلي....................................................................................................................................................45
خلاصه فصل دوم..........................................................................................................................................................................47

فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه..............................................................................................................................................................................................48
3-1- فرضيه هاي تحقيق..........................................................................................................................................................49
3-1-1- فرضيه¬ي اصلي اول......................................................................................................................................................49
3-1-2- فرضيه¬ي اصلي دوم.....................................................................................................................................................49
3-1-3- فرضيه¬ي اصلي سوم...................................................................................................................................................49
3-1-4- فرضيه¬ي اصلي چهارم................................................................................................................................................49
3-1-1-1- فرضيه¬ي فرعي اول................................................................................................................................................49
3-1-1- 2- فرضيه¬ي فرعي دوم..............................................................................................................................................49
3-1-1-3- فرضيه¬ي فرعي سوم..............................................................................................................................................50
3-1-4- فرضيه¬ي اصلي پنجم..................................................................................................................................................50
3-1-4- فرضيه¬ي اصلي ششم..................................................................................................................................................50
3-1-4- فرضيه¬ي اصلي هفتم..................................................................................................................................................50
3-2- متغيرهاي تحقيق.............................................................................................................................................................50
3-3- روش تحقيق......................................................................................................................................................................52
3-3-1- همبستگي و رگرسيون..............................................................................................................................................52
3-3-2- مفروضات رگرسيون خطي........................................................................................................................................57
3-3-2-1- نرمال بودن خطاها.................................................................................................................................................57
3-3-2-2- عدم ناهمساني واريانس.........................................................................................................................................58
3-3-2-3- عدم هم خطي.........................................................................................................................................................58
3-3- 3- افق زماني تحقيق.......................................................................................................................................................59
3-4- جامعه آماري......................................................................................................................................................................60
3-5- شيوه نمونه¬گيري و حجم نمونه.....................................................................................................................................60
3-5-1- نمونه¬گيري هدفمند....................................................................................................................................................60
عنوان صفحه

3-6- روش گردآوري اطلاعات..................................................................................................................................................61
3-7- ابزار گردآوري اطلاعات....................................................................................................................................................61
3-8-آزمون¬هاي آماري................................................................................................................................................................61
خلاصه.............................................................................................................................................................................................63

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه..............................................................................................................................................................................................64
4-1- تجزيه و تحليل داده-ها.................................................................................................................................................... 64
4-1-1- فرضيه اول.....................................................................................................................................................................65
4-1-2- فرضيه دوم....................................................................................................................................................................68
4-1-3- فرضيه سوم..................................................................................................................................................................69
4-1-4- فرضيه چهارم...............................................................................................................................................................71
4-1-4-1- تجزيه نسبت قيمت به فروش.............................................................................................................................72
4-1-5- فرضيه¬ي فرعي اول.....................................................................................................................................................73
4-1-6- فرضيه¬ي فرعي دوم....................................................................................................................................................74
4-1-7- فرضيه¬ي فرعي سوم...................................................................................................................................................76
3-1-8- فرضيه¬ي پنجم.............................................................................................................................................................78
3-1-9- فرضيه¬ي ششم.............................................................................................................................................................80
3-1-10- فرضيه¬ي هفتم..........................................................................................................................................................82
خلاصه و نتيجه گيري................................................................................................................................................................85

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه..............................................................................................................................................................................................86
5-1- يافته¬هاي پژوهش.............................................................................................................................................................87
5-1-1- نتايج آزمون فرضيه اول.............................................................................................................................................87
5-1-2- نتايج آزمون فرضيه دوم...........................................................................................................................................88
عنوان صفحه

5-1-3- نتايج آزمون فرضيه سوم............................................................................................................................................88
5-1-4- نتايج آزمون فرضيه چهارم........................................................................................................................................89
5-1-4-1- فرضيه¬ي فرعي اول................................................................................................................................................90
5-1-4-2- فرضيه¬ي فرعي دوم................................................................................................................................................91
5-1-4-3- فرضيه¬ي فرعي سوم..............................................................................................................................................92
5-1- 5- فرضيه¬ي پنجم............................................................................................................................................................92
5-1- 6- فرضيه¬ي ششم............................................................................................................................................................93
5-1- 7- فرضيه¬ي هفتم............................................................................................................................................................94
5-2- محدوديت هاي تحقيق....................................................................................................................................................94
5-3-پيشنهادها............................................................................................................................................................................94
5-3-1- پيشنهادهاي ناشي از تحقيق....................................................................................................................................95
5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش¬هاي آتي................................................................................................................................95

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول (4-1): آزمون وايت براي پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت قيمت به سود پورتفوي سهام تشکيل يافتند................................... 66
جدول ( 4-2) : نتايج تجزيه و تحليل¬ پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت قيمت به سود تشکيل يافته-اند........................................... 67
جدول (4-3): آزمون وايت براي پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت قيمت به ارزش دفتري پورتفوي سهام تشکيل يافتند.............68
جدول (4-4): نتايج تجزيه و تحليل¬ پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت قيمت به ارزش دفتري تشکيل يافته-اند...............................69
جدول (4-5): آزمون وايت براي پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت قيمت به جريان نقدي پورتفوي سهام تشکيل يافتند..............70
جدول (4-6) : نتايج تجزيه و تحليل¬ پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت قيمت به جريان نقدي تشکيل يافته-اند...............................70
جدول (4-7): آزمون وايت براي پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت قيمت به فروش پورتفوي سهام تشکيل يافتند..........................71
جدول (4-8) : نتايج تجزيه و تحليل¬ پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت قيمت به فروش تشکيل يافته-اند..........................................72
جدول (4-9): آزمون وايت براي پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت سود به فروش پورتفوي سهام تشکيل يافتند.............................73
جدول (4-10) : نتايج تجزيه و تحليل¬ پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت سود به فروش تشکيل يافته-اند..........................................74
جدول (4-11): آزمون وايت براي پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت ارزش دفتري به سود پورتفوي سهام تشکيل يافتند............75
جدول (4-12) : نتايج تجزيه و تحليل¬ پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت ارزش دفتري به سود تشکيل يافته¬اند..............................76
جدول (4-13): آزمون وايت براي پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت جريان نقدي به سود پورتفوي سهام تشکيل يافتند............77
جدول (4-14) : نتايج تجزيه و تحليل¬ پورتفوهاي سهامي که بر اساس نسبت جريان نقدي به سود تشکيل يافته¬اند..............................77
جدول (4-15): آزمون وايت براي رگرسيون حاصل از تجزيه اول..........................................................................................................................79
جدول (4-16): نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون حاصل از تجزيه اول...................................................................................................................74
جدول (4-17): آزمون وايت براي رگرسيون حاصل از تجزيه دوم.........................................................................................................................81
جدول شماره (4-18) : نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه حاصل از تجزيه نوع دوم............................................................................81
جدول (4-19): آزمون وايت براي رگرسيون حاصل از تجزيه سوم........................................................................................................................83
جدول شماره (4-20) : نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه حاصل از تجزيه نوع سوم...........................................................................83


فصل اول
کليات تحقيق
مقدمه
امروزه رسيدن به اهداف اقتصادي هر کشوري بدون مشارکت عمومي افراد آن کشور امري امکان ناپذير است. يکي از راه هاي مشارکت افراد در توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري در بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار مي باشد، چرا که از اين طريق پس اندازهاي کوچک و سرگردان به سمت فعاليت هاي مولد و توليدي راه پيدا کرده، چرخ توليد و اقتصاد به حرکت در مي آيد.
يكي از مباحث مهمي كه تصميمات سرمايه¬گذاران را تحت تأثير قرار مي¬دهد، بازده سهام است؛ زيرا اهميت زيادي در افزايش ثروت سهامداران دارد. به همين دليل محققان و دانشمندان مالي در پي يافتن متغيرهايي هستند كه از طريق آنها، بازده سهام را در دوره¬هاي آتي پيش¬بيني كنند. نسبت¬هاي بازار گروهي از اين متغيرها مي¬باشند که براي پيش¬بيني بازده سهام و پورتفوي سهام در بازارهاي سرمايه کاربرد دارند. در اين راستا اين پژوهش سعي بر آن دارد که به بررسي رابطه بين نسبت¬هاي بازار پورتفوي سهام (نسبت¬¬هاي قيمت به سود، قيمت به فروش، قيمت به جريان نقدي، قيمت به ارزش دفتري پورتفوي سهام و سه نسبت مالي حاصل از تجزيه نسبت قيمت به فروش) و بازدهي آن پورتفوي بپردازد.
در فصل اول اين پژوهش تلاش شده است که کليات تحقيق شامل مسأله، هدف، فرضيه¬ها و روش تحقيق، جامعه آماري و واژگان کليدي پژوهش ارايه گردد.


1-1- شرح و بيان مساله پژوهشي
يکي از اهداف و آرمان¬هاي بازارهاي سرمايه تخصيص بهينه و درست منابع مالي است؛ بدين معني که منابع مالي متوجه مناسب¬ترين و پربازده¬ترين بخش¬هاي بازار شود. با توجه به اين امر و همچنين علاقه و نياز سرمايه¬گذاران به دستيابي به معيارهايي مناسب براي ارزيابي سهام¬هاي پربازده و سرمايه¬گذاري در شرکت¬هايي که از آينده¬ي مالي بهتري برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت¬هاي مالي و به خصوص استفاده از نسبت¬هاي بازار در بازارهاي سرمايه¬ي کشورهاي مختلف رواج گسترده¬اي دارد. آشنايي با اين نسبت¬ها و ميزان ارتباط آن¬ها با بازدهي آينده¬ي شرکت¬ها و سهام آن¬ها براي سرمايه¬گذاران امري ضروري است ( بريگام و همکاران ، 1999).
هدف از محاسبه نسبت¬هاي مالي اين است که بتوان بدان وسيله درباره يک صورت مالي قضاوت کرد. نسبت¬هاي بازار که گروهي از نسبت¬هاي مالي هستند؛ به نسبتهايي گفته مي¬شود که از ارتباط بين يک قيمت بازاري (مانند قيمت يک سهم و يا ارزش کل شرکت) و يک محرک ارزشي شرکت (مانند درآمد، سود و غيره) به¬ دست مي¬آيند. بنابراين نسبت¬هاي مذکور، يک مقياس ترکيبي هستند که اطلاعات کلي درباره ارزش شرکت را در مقايسه با شرکت¬هاي رقيب فراهم مي¬کنند (پنمن، 2005).
پژوهش¬هاي گسترده¬اي در زمينه تشريح رفتار بازده سهام عادي صورت گرفته است که حاصل اين تحقيقات ارائه مدل¬هايي است که دستخوش انتقادها و حمايتهاي مختلفي بوده است. يکي از معروفترين اين مدل¬ها، مدل قيمت¬گذاري دارايي¬هاي سرمايه¬اي (CAPM) است. نتايج پژوهش¬هاي گذشته در امريکا، ژاپن و ساير کشورهاي پيشرفته حاکي از اين است که اين مدل توانايي لازم براي پيش¬بيني بازده سهام را ندارد و بايد علاوه بر بتا متغيرهاي ديگر را نيز در نظر گرفت. نتايج پژوهش¬ها نشان مي¬دهد که متغيرهايي مانند اندازه، نسبت سود به قيمت سهام، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، نسبت جريان نقدي به قيمت سهام و غيره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پيش¬بيني مي¬کند (سليمي، 1383)
توضيحات گوناگوني در زمينه¬ي قدرت پيش¬بيني کنندگي اين متغيرها براي پيش¬بيني بازدهي سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ريسکي که به کمک مدل قيمت-گذاري دارايي¬هاي سرمايه¬اي شارپ و لينتنر4 به عنوان پاداش منطقي ريسک در نظر گرفته مي¬شود به طور کامل قابل توضيح نيست و ارتباطي که بين متغيرهاي بنيادي و بازدهي سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ريسک است. استفاده از نسبت¬هاي بازار براي پيش¬بيني بازدهي سهام رواج زيادي دارد که مي¬تواند بنابر دلايل زير باشد( داموداران ، 2006):
- براي محاسبه¬ي آن به زمان کمتر و منابع کمتري نسبت به تنزيل جريان¬هاي نقدي نياز است.
- کاربرد آنها آسانتر است.
- دفاع از آن آسانتر است.
- وضعيت حال حاضر بازار را منعکس مي¬کند.بررسی کامل ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387


ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387


بازدهی پورتفوی سهام


نسبت های مالی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی ...

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1378 تا 1387 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری فصل اول کلیات تحقیق مقدمه امروزه رسیدن به اهداف ...

پایان نامه : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس ...

شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران,ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387,بررسی رابطۀ بین ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 دانلود کامل فایل

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی ...

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1378 تا 1387 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری فصل اول کلیات تحقیق مقدمه امروزه رسیدن به اهداف ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس ...

شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران,ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387,بررسی رابطۀ بین ...

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی ...

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1378 تا 1387 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری فصل اول کلیات تحقیق مقدمه امروزه رسیدن به اهداف ...

پایان نامه : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 دانلود کامل فایل

پایان نامه : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران. دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره¬های آتی پیش بینی کنند.

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران. دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره¬های آتی پیش بینی کنند.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : ارتباط بین بازدهی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت ...

پایان نامه : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه ...

پاورپوینت خلاصه راي ديوان

پاورپوینت حیطه های پژوهش در آموزش

پاورپوینت نکات مهم در حفظ بهداشت مواد غذایي

پاورپوینت نقشه برداري زيرزميني و زميني

پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی

تشیع در نه فرقه ومبارزه با بیداری اسلامی

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

بررسی نژاد های مختلف گاو های گوشتی

پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي

قوانين حيات در دنياي امروزي