دانلود رایگان


بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالیبررسی کامل اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون
دارای 111 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 111 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 بیان مسأله 4
3-1 پرسش های اصلی تحقیق 6
4-1 اهداف تحقیق 6
5-1 فرضیه های تحقیق 7
6-1 قلمرو تحقیق 7
7-1 تعریف واژه ها 8
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 12
2-2 اهداف عمده حسابداری 13
3-2 گزارشهای حسابداری 14
1-3-2 گزارشهای درون سازمانی 14
2-3-2 گزارشهای برونسازمانی 14
4-2 استفاده کنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 14
1-4-2 سرمایه گذاران 15
2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) 16
3-4-2 سرمایهگذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها 17
4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 17
5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات 18
6-4-2 مشتریان 18
7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت 18
8-4-2 کارکنان 19
9-4-2 دولت و نيازهای آن 19
10-4-2 جامعه 19
5-2 اهداف گزاشگری مالی 20
1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی 20
2-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری 21
3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد 22
4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی 23
5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی 24
6-2 مقایسۀ سهامداران (سرمايه گذاران) با گروههای ذینفع 24
7-2 تئوری نمایندگی 26
8-2- حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمايندگی 30
1-8-2 طیف تعاریف حاکمیت شرکتی 31
2-8-2 تعاریف حاکمیت شرکتی 32
3-8-2 اهداف حاکمیت شرکتی 32
4-8-2 طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی 32
5-8-2 مکانیزم های حاکمیت شرکتی 34
6-8-2 ویژگی های آئیننامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران 35
7-8-2 ارکان نظام راهبری شرکتی 36
9-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن 37
1-9-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد 37
2-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 38
3-9-2 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد 38
4-9-2 مکانیزمهای مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد 40
10-2 عایدی (سود) هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم 40
11-2 بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم 41
12-2 پیشینه تحقیق 42
1-12-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 42
2-12-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 45
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 48
2-3 جامعه آماری و نمونه آماری 48
1-2-3 جامعه آماری 48
2-2-3 نمونه آماری تحقیق و روش نمونهگیری 48
3-3 ابزار گردآوری دادهها 49
4-3 ابزار تجزیه و تحلیل 50
5-3 متغير های مستقل و وابسته 50
6-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق 50
1-6-3 روش آزمون فرضیه های اصلی 50
2-6-3 روش آزمون فرضیه های فرعی 51
3-6-3 روش محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 52
4-6-3 روش محاسبه فرصت رشد 52
7-3 مثال عددی برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد 53
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه 56
2-4 آزمون فرضیه ها 57
1-2-4 شاخص های توصیفی متغیرهای فرضيه های اصلی 57
2-2-4 آزمون فرضيه اصلی اول 61
3-2-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 65
4-2-4 جمع بندی دو مدل فرضیه های اصلی 70
5-2-4- شاخص های توصیفی متغیرهای فرضيه های فرعی 71
6-2-4 آزمون فرضیه فرعی اول 77
7-2-4 آزمون فرضيه فرعی دوم 80
8-2-4 جمع بندی دو مدل فرضيه های فرعی 80
9-2-4- خلاصه نتايج حاصل آزمون فرضیه های اصلی و فرعی 80
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 83
2-5 نتایج تحقیق 83
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول 83
2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم 84
3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول 84
4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم 84
3-5 خلاصه و نتیجه گیری کلی 84
4-5 پیشنهادهای تحقیق 85
1-4-5 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق 85
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 86
5-5 محدودیتهای تحقیق 87
پیوست ها
لیست شرکتهای عضو نمونه آماری 89
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 91
منابع لاتین: 92
چکیده انگلیسی: 97

جدول1-4 شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های 58
جدول 2-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف فرضيه های اصلی( متغير قيمت هر سهم) 61
جدول 3-4ضریب همبستگی پیرسون بين عايدی هر سهم وقيمت هر سهم 62
جدول 4-4 ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون متغيرهای فرضيه اصلی اول(بين قيمت هر سهم و عايدی هر سهم) 62
جدول 5-4 آنالیز واریانس رگرسیون فرضيه اصلی اول 63
جدول 6-4 ضرایب معادله رگرسیونی فرضيه اصلی اول(قيمت هر سهم و عايدی هر سهم) 63
جدول 7-4 ضریب همبستگی پیرسون بين ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم 66
جدول 8-4 ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون( ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم) 66
جدول9-4 آنالیز واریانس رگرسیون فرضيه اصلی دوم (متغير های ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم) 67
جدول 10-4 ضرایب معادله رگرسیونی فرضيه اصلی‌دوم (متغير های ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم) 67
جدول 11-4 مقایسه دو مدل ارزش دفتری و عایدی هر سهم در تبیین رابطه با قیمت سهام 69
جدول 12-4 شاخص های توصیفی متغیرهای فرضيه های فرعی 71
(مشكلات نمايندگی جريان وجوه نقد آزاد، عايدی هر سهم، قيمت هر سهم، اثر متقابل بين مشكلات نمايندگی جريان وجوه نقد آزاد و عايدی هر سهم) 71
جدول 13-4: ضرايب همبستگی پيرسون و سطوح معنا داری متغير های فرضيه فرعی اول 75
(قيمت هر سهم، مشكلات نمايندگی جريان وجوه نقد آزاد، عايدی هر سهم،اثر متقابل بين مشكلات نمايندگی جريان وجوه نقد آزاد و عايدی هر سهم) 75
جدول 14-4: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف فرضيه های فرعی(قيمت هر سهم) 76
جدول 15-4: مقادیر ضریب همبستگی، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل و آماره دوربین 77
جدول 16-4 آنالیز واریانس رگرسیون فرضيه فرعی اول 77
جدول 17-4: ضرایب معادله رگرسیونی فرضيه فرعی اول 78
جدول 18-4 مقايسه دو مدل فرضيه های فرعی 80
جدول 19-4 خلاصه نتايج از آزمون فرضيه های اصلی و فرعی 81

نمودار 1-4 توزيع متغير عايدی هر سهم 59
نمودار 2-4 توزيع متغير قيمت هر سهم 60
نمودار 3-4 توزيع متغير ارزش دفتری هر سهم 60
نمودار 4-4 آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون فرضيه اول 64
نمودار 5-4 خط و معادله رگرسیون فرضيه اصلی اول 65
نمودار 6-4 آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون فرضيه اصلی دوم 68
نمودار 7-4 خط و معادله رگرسیون فرضيه اصلی‌دوم 69
نمودار 8-4 توزيع متغير مشكلات نمايندگی ناشی از جريان وجوه نقد آزاد 72
نمودار 9-4 توزيع متغير عايدی هر سهم 73
نمودار 10-4 توزيع متغير قيمت هر سهم 73
نمودار 11-4 توزيع اثر متقابل بين متغير مشكلات ناشی از جريان وجوه نقد آزاد و عايدی هر سهم 74
نمودار 12-4 توزيع لگاريتم متغيير قيمت هر سهم 74
نمودار 13-4 آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون فرضيه اول فرعي 79

چكيده:
تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می¬کند. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی (NPV منفی) سرمایه¬گذاری کنند و برای پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط ارزش عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و اثر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد. برخلاف آنچه پیش¬بینی شده بود و برخلاف فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید.

مقدمه:
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع ميان مديران و مالكان، مديران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.بررسی کامل اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون


اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل ...

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون; اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

ررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون. چكیده: 1. مقدمه: 2. فصل اول: كلیات تحقیق. 1-1 مقدمه 4. 2-1 بیان مسأله 4

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان ۹۶/۱۲/۲۸ بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه مکمل درمان ۹۶/۱۲/۲۸ بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم چكيده:تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یک

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون دسته بندي: مقالات / پاور پوینت 1 تیر

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون دسته بندي: مقالات / پاور پوینت 1 تیر

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 567 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 111 بررسی اثر ...

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون دسته بندي: مقالات / پاور پوینت 1 تیر

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ...

ررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون. چكیده: 1. مقدمه: 2. فصل اول: كلیات تحقیق. 1-1 مقدمه 4. 2-1 بیان مسأله 4

پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه ...

دانلود رساله و پايانامه - پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسو word

پاورپوینت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری وروستايي

پاورپوینت خصوصیات سیستم های ذرات یکسان

پاورپوینت يک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد

پاورپوینت كنترل كيفي قير

تحقیق موسسات مالي ، بازارهاي مالي و پولي و ابزارهاي آن

تحقیق کامل تحولات تدريجي سيستمهاي پولي در جهان و ايران

پروپوزال بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصي کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پروپوزال بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصي کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی حرکت براونی (فصل 3 فیزیک 10)

پاورپوینت دستورالعمل تکميل دفتر مراقبت ممتد مادران (ازدوران پيش از بارداري تا پس از بارداری)