دانلود رایگان


بررسی ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذاییبررسی کامل ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دارای 108 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 108 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::
ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 4
3-1 بیان مساله 9
4-1چارچوب نظری تحقیق 12
5-1 فرضیات پژوهش 12
6-1 اهداف و ضرورت پژوهش 13
7-1حدود مطالعاتی 14
8-1 تعاریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 15
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 17
2-2 ارزشیابی سهام عادی 18
1-2-2 روش ارزش فعلی 19
1-1-2-2 نرخ بازده مورد انتظار برای سهام عادی 19
2-1-2-2 جریانات نقدی مورد انتظار برای سهام عادی 19
3-1-2-2 مدل تنزیلی سود تقسیمی 20
2-2-2 روش ضریب قیمت به سود هر سهم 24
1-2-2-2 عوامل تعیین کننده در ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E) 25
2-2-2-2 ضریب قیمت به سود هر سهم و نرخ بهره 26
3-2-2-2 کدام روش مناسب است؟ 26
3-2 سایر روش ها و تکنیک های ارزشیابی 27
1-3-2 نسبت قیمت به ارزش دفتری 27
2-3-2 نسبت قیمت به فروش: 27
4-2 نسبت PEG 27
1-4-2 نسبت PEGچیست؟ 28
2-4-2 نرخ رشد 30
5-2خلاصه فصل 32
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 34
2-3 فرضیات پژوهش 34
3-3 جامعه آماری و ویژگی های آن 35
4-3 دوره زمانی تحقیق 36
5-3 مدل تحلیلی تحقیق 37
6-3 اندازه گیری متغیرهای تحقیق 38
7-3 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 38
1-7-3 روش گردآوری اطلاعات آزمون 39
1-7-3 روشهاي کتابخانه اي 40
2-7-3 روش هاي ميداني 41
8-3 روش تحقیق 43
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 43
9-1 استفاده کنندگان از تحقیق: 45
10-3 خلاصه فصل 45
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 48
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 49
3-4 آزمون فرضیه ها 51
1-3-4فرضیه اصلی اول: 51
2-3-4 فرضیه دوم اصلی: 53
3-3-4 فرضیه فرعی اول: 56
4-3-4 فرضیه فرعی دوم: 59
5-3-4 خلاصه فصل: 62
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 64
2-5 خلاصه پژوهش: 64
3-5 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش 65
4-5 بررسی نتایج تحقیق با توجه به نوسانات بازار: 68
5-5 پیشنهادهای پژوهش: 69
1-5-5 پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش 69
2-5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی : 69
6-5 محدودیت های تحقیق: 70
7-5 خلاصه فصل: 71
پیوست ها
پیوست الف: روابط ریاضی استفاده شده جهت آزمون فرضیه ها 73
پیوست ب: اطلاعات منتشر شده شرکت ها به همراه نتایج به دست آمده از روابط پیوست الف به تفکیک شرکت ها 75
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 91
منابع لاتین: 93
چکیده انگلیسی: 95جدول 1-2 معانی ارقام مختلف نسبت PEG 30
جدول 1-4 شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 49
جدول 2-4 آمار توصیفی متغیرهای فرضیه دوم 53
جدول 3-4نتایج آزمون t زوجی 54
جدول 4-4 نتایج آزمون Leven’s 55
جدول 5-4 آمار توصیفی ΔP1 56
جدول 6-4 آمار توصیفی ΔP2 56
جدول 7-4 نتایج آزمون t زوجی 57
جدول 8-4 نتایج آزمون Leven’s 58
جدول 9-4 آمار توصیفی ΔP1 59
جدول10-4 آمار توصیفی ΔP2 59
جدول 11-4 نتایج آزمون t زوجی: 60
جدول 12-4 نتایج آزمون Leven’s 61
جدول 13-4 خلاصه نتایج تحقیق 62
جدول 1-5 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 66

نمودار1-4 نمودار پراکندگی PEG 52
نمودار2-4 نمودار پراکندگی P/E 52

چكيده:
در سالهای اخیر معیاری به نام نسبت PEG به عنوان ابزار شناسایی سهام مطلوب از سوی برخی ازمحققین معرفی شده است.نسبت PEG به صورت ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E)، تقسیم بر نرخ رشد سود مورد انتظار آن سهم تعریف می شود.در این تحقیق ثبات PEG در مقایسه با P/E به کمک ضریب تغییرات دو نسبت بررسی شد که نتایج حاکی از ثبات بیشتر P/E بود. همچنین دقت پیش بینی قیمت سهام توسط دو مدل PEG و P/E به کمک آزمون t زوجی (t-test) بررسی شد که نتایج نشان داد دقت پیش بینی مدل PEG بیشتر است.

مقدمه:
بورس اوراق بهادار جایگاهی است که در آن، پس انداز کنندگان وجوه خود را مستقیماً سرمایه گذاری می کنند. اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند دارای نقدینگی زیادی می باشند که با توجه به این امر، مسایلی همچون ریسک و بازده ، اهمیت زیادی پیدا می کنند.
سرمایه گذاران معمولا به دنبال سهام پرسود و کم ریسک می باشند، اما کدام شاخص آنها را در این زمینه یاری خواهد کرد؟ با توجه به عدم کارایی بازار سرمایه، در کشورهایی همچون ایران، سرمایه گذار باید نهایت دقت را در مورد سودآوری و ثبات آینده شرکت، داشته باشد تا از انتخاب خود مغبون نشود.
این پژوهش در نظر دارد شاخص قابل اتکایی جهت قیمت گذاری و انتخاب سهام برای سرمایه گذاران ارائه دهد. فردی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارد، ابتدا لازم است ارزش ذاتی سهم مورد نظر را تعیین کند، سپس آن را با قیمت بازار مقایسه کند و تصمیم منطقی را اتخاذ کند.
محاسبه ارزش ذاتی مستلزم پیش بینی سودآوری و میزان جریان نقدی آزاد شرکت می باشد و پیش بینی سودآوری نیز به نوبه خود مستلزم تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصاد ملی، اوضاع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند و اوضاع شرکت مورد بررسی است.

فصل اول
كليات تحقیق


1-1 مقدمه
در کشورهایی همچون ایران که بازار کارای سرمایه ندارند شخص سرمایه گذار باید تجزیه و تحلیل های وسیعی جهت خرید سهام انجام دهد.
برقراری قیمت های منصفانه و منطبق بر ارزش ذاتی سهام ، هدف مهمی است که نیازمند توسعه مدل های قیمت گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران می باشد(عزیزیان،1385، 51)1.
اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پیش روی سرمایه گذار قرار می گیرد، عامل قیمت است (عبادزاده، 1378، 35)2. در بورس اوراق بهادار تهران، برای قیمت گذاری وارزشیابی سهام معمولا ازروش ضریب P/E استفاده می شود (همان منبع ، 55)3.
هدف اصلی این تحقیق ارائه جایگزینی مناسب برای روش ضریب P/E است.
در این فصل بیان مساله پژوهش ، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسشهای پژوهش، فرضیات پژوهش، روش شناسی تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه های به کار رفته در تحقیق ارائه خواهد شد.بررسی کامل ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P


E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P


E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای ...

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مساله 94 ...

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت ...

دانلود پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت peg به جای نسبت p/e جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده مدیریت، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان: ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و ...

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت ...

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت PE جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل ۶٫۰۸۱ مگا بایت

پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده مدیریت، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان: ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و ...

قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E

پژوهش حاضر، در ۲۲ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت peg به جای نسبت p/e جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E

پژوهش حاضر، در ۲۲ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت peg به جای نسبت p/e جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده مدیریت، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان: ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : ارزیابی قابلیت ...

با عنوان : ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید … ادامه‌ی خواندن→

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : ارزیابی قابلیت ...

با عنوان : ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید … ادامه‌ی خواندن→

دانلود مقاله ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای ...

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مساله 94 ...

دانلود مقاله ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای ...

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مساله 94 ...

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت ...

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت PE جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل ۶٫۰۸۱ مگا بایت

گزارش کارآموزی دفتر فني پارسه

پاورپوینت جزوه درسی فیزیک پایه2

پاورپوینت حفاظت بیمار در بخش پزشکی هسته ای

پاورپوینت روانشناسي كار

پاورپوینت مديريت تغییر

پاورپوینت مروري بر زبانهاي برنامه سازي و معرفي زبان برنامه سازي C++

پاورپوینت با موضوع تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل فضایی - مکانی فضای سبز شهری

پاورپوینت فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه

پاورپوینت با موضوع تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم