دانلود رایگان


بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگانبررسی کامل ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان
دارای 104 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 104 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::
ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان
چکیده.........................................................................................................................................1
فصل اول – مقدمه
1- 1حبوبات................................................................................................................................... 3
1-2 اهمیت و جایگاه حبوبات در جهان ..........................................................................................4
1-3 باقلا.........................................................................................................................................8
1-4 گیاهشناسی..............................................................................................................................10
1-5 اهمیت باقلا.............................................................................................................................11
1-6 بیماری فاویسم........................................................................................................................12
1-7 آمار تولید باقلا.......................................................................................................................12
1-8 بیماری های باقلا................................................................................................................... 13
1-9-1 لکه شکلاتی.......................................................................................................................14
1-9-2 بیماری برق زدگی..............................................................................................................17
1-9-3 بیماری سوختگی استمفیلیومی...........................................................................................19
1-9-4 بیماری زنگ.......................................................................................................................20
1-9-5 بیماری لکه برگی سرکوسپورایی........................................................................................23
1-9-6بیماری لکه برگی آلترناریایی...............................................................................................24
1-10 بررسی منابع بیماری ها........................................................................................................25
1- 11رابطه شدت ووقوع بیماری..................................................................................................29
1-12 هدف تحقیق........................................................................................................................31

فصل دوم – مواد و روش ها
2-1زمان و موقعیت جغرافیایی مکان اجرای طرح ...................................................................... 34
2-2 کاشت.....................................................................................................................................34
2-3 -1 مراقبت های دوره ی داشت..............................................................................................35
2-3-2 آفات باقلا...........................................................................................................................35
و
2-3-3 علف های هرز باقلا...........................................................................................................36
2-3-4 داشت................................................................................................................................37
2-4 یادداشت برداری میزان بیماری ..............................................................................................37
2-5 محاسبات آماری ....................................................................................................................41
2-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .............................................................................................41

فصل سوم– نتایج
3-1 خلاصه کلی نتایج صفات زراعی............................................................................................43
3-2 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده¬های مربوط به شدت نهایی بیماری¬ها..................................... 46
3-3 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده¬های مربوط به دامنه¬ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت
بیماری¬های باقلا (AUDPC) در ژنوتیپ¬های مورد بررسی........................................................48
3-4 مقدار سطح استاندارد شده¬ی زیر منحنی پیشرفت بیماری¬های باقلا (SAUDPC) در ژنوتیپ
¬های مورد بررسی.........................................................................................................................49
3-5 ضرایب همبستگی ..............................................................................................................62

فصل چهارم – بحث
4-1 وضعیت بیماری ها..............................................................................................................67
4-2 استفاده ازAUDPC بهتر است یاSAUDPC ؟...................................................................74
4-3 نتیجه گیری کلی.................................................................................................................75

منابع مورد استفاده
منابع فارسی.............................................................................................................................. 78
منابع انگلیسی....................................................................................................................................................79

فهرست جدول¬ها
عنوان جدول صفحه
1-2 مقایسه¬ی وضعیت تولید باقلا سبز در ایران و جهان................................................................. 13
1-3 مقایسه¬ی وضعیت تولید باقلا خشک در ایران و جهان.............................................................13
2-1 مقیاس¬های نرخ¬دهی برای تعیین مقاومت لاین¬های باقلا نسبت به بیماری¬های لکه برگی باقلا...38
2-1-1 مقیاس نرخ دهی بیماری لکه شکلاتی....................................................................................38
2-1-2 مقیاس نرخ دهی بیماری برق زدگی.......................................................................................38
2-1-3 مقیاس نرخ دهی لکه برگی آلترناریایی و سوختگی استمفیلیومی..........................................39
3-1صفات زراعی یادداشت برداری¬شده در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی
گرگان در سال زراعی 91-90...........................................................................................................48
3-2 شدت نهایی بیماری¬های یادداشت برداری¬شده و مقدار سطح پیشرفت بیماری¬ها (AUDPC) و
مقدار سطح استاندارد شده¬ی پیشرفت بیماری¬های لکه برگی (SAUDPC) در 13 ژنوتیپ مختلف
باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90................................................51
3-3 تجزیه واریانس متغیر¬های مرتبط با میزان شدت نهایی بیماری و AUDPC و SAUDPC
بیماری¬های لکه شکلاتی و سوختگی آلترناریایی و سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی .........................................................................................................................................................52
3-4 نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی.........................................................................................53
3-5 نتایج بررسی مقایسه میانگین صفات زراعی............................................................................54
3-6 جدول مقایسه میانگین بیماری های برگی در گیاه باقلا.........................................................55
3-7 ضرایب همبستگی صفات زراعی یادداشت برداری شده در ژنوتیپ¬های مختلف باقلا در
ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90...........................................................63
3-8 ضرایب همبستگی شدت نهایی بیماری¬های برگی مورد بررسی و (عملکرد و وزن صد دانه)
در ژنوتیپ¬های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90........64
3-9ضرایب همبستگی دامنه¬ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری¬های برگی مورد بررسی
و (عملکرد و وزن صد دانه.........................................................................................................65
ح
3-10 ضرایب همبستگی ی دامنه¬ی تغییرات سطح استاندارد شده¬ی زیر منحنی پیشرفت بیماری¬های برگی مورد بررسی ((SAUDPC و (عملکرد و وزن صد دانه) در ژنوتیپ¬های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90...................................................................................................65

فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه

1-1-1 علایم بیماری لکه شکلاتی باقلا...........................................................................................16
1-1-2چرخه زندگی بیماری لکه شکلاتی.......................................................................................16
1-2-1 علایم بیماری برق زدگی......................................................................................................18
1-2-2 چرخه زندگی بیماری برق زدگی باقلا.................................................................................18
1-3 علایم بیماری سوختگی استمفیلیومی باقلا...............................................................................20
1-4-1 علایم بیماری زنگ باقلا......................................................................................................22
1-4-2 چرخه بیماری زنگ باقلا......................................................................................................22
1-5 علایم بیماری لکه برگی آلترناریایی باقلا.................................................................................25
2-1 ژنوتیپ¬های باقلای مورد استفاده در آزمایش..........................................................................35
2-2 فرم یادداشت برداری بیماری¬ها¬ی باقلا....................................................................................39
3-1 نمودار تغییرات بیماری¬های باقلا در ژنوتیپ¬های مورد مطالعه سال زراعی 91-90..................56
3-2 نمودار تغییرات شدت نهایی بیماری¬های باقلا در ژنوتیپ-های مورد مطالعه در سال زراعی
91-90.............................................................................................................................................57
3-3 نمودار تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت (AUDPC) بیماری-های باقلا در ژنوتیپ¬های مورد مطالعه................................................................................................................................................58
3-4 نمودار تغییرات سطح استاندارد شده¬ی زیر منحنی پیشرفت (SAUDPC) بیماری¬های باقلا در
ژنوتیپ¬های مورد مطالعه در سال زراعی 91-90.............................................................................59
3-5 مقایسه¬ی بیماری¬های برگی به تفکیک ژنوتیپ¬ها در سال زراعی 91-90 در منطقه گرگان......60
3-6 مقایسه¬ی صفات زراعی گیاه باقلا در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در منطقه¬ی گرگان در سال زراعی
91-90...........................................................................................................................................61

چکیده
به منظور بررسی مقاومت مزرعه¬ای گونه¬های باقلا مورد نظر دراین تحقیق شامل 13 ژنوتیپ به نام¬هایLeofourtun ،Saraziri ،Aqoudulce ،Giza717 ،GizaBlanca ،ILB1814 ، ILB3626،ILB3621 ،ILB3545 ،ILB3640 ،ILB3554 ،Zereshki ، Borkot بوده این تحقیق در پاییز 1390 در ایستگاه تحقیقاتی گرگان در قالب طرح بلو ک¬های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. برای ارزیابی مقاومت ژنوتیپ-ها، میزان وقوع و شدت بیماری¬های برگی (لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی) در فاصله زمانی مشخص از ظهور علایم تا زمان برداشت اندازه گیری و بر این اساس، منحنی پیشرفت بیماری برای میزان وقوع و شدت بیماری رسم و با استفاده از آن، متغیرهایAUDPC وSAUDPC محاسبه شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده¬ها نشان داد که بین ژنوتیپ¬ها بر اساس متغیرها اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده¬ها نشان داد بالاترین شدت بیماری‌های لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق‌زدگی و سوختگی استمفیلیومی در ژنوتیپ ILB3554 دیده شد. ژنوتیپ برکت مقاوم‌ترین واکنش را نسبت به بیماری لکه شکلاتی و لکه برگی آلترناریایی نشان داد. ژنوتیپ‌های Leofourtun و Aqoudulce هم مقاوم ترین واکنش را در برابر بیماری‌های برق‌زدگی و بیماری سوختگی استمفیلیومی نشان دادند.
ژنوتیپ Boroket نسبت به بیماری برق زدگی و سوختگی استمفیلیومی به ترتیب حساس و نسبتا حساس است ولی نسبت به بیماری¬های لکه شکلاتی و آلترناریایی به ترتیب مقاوم ونسبتا مقاوم است. ژنوتیپBorkot مقاوم¬ترین رقم نسبت به بیماری لکه شکلاتی بوده که مقدار آن 5/16 بوده و حساس ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه شکلاتی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 12/34 بوده است.
ژنوتیپ zereshki و Borkot مقاوم ترین رقم نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی بوده که مقدار آن 55/21 بوده و حساس¬ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 83/38 بوده است. ژنوتیپ Leofourtunمقاوم¬ترین رقم نسبت به بیماری برق زدگی بوده که مقدار آن 11/11 بوده و حساس¬ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری برق زدگی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 00/67 بوده است. ژنوتیپ Leofourtun مقاوم¬ترین رقم نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی بوده که مقدار آن 11/44 بوده و حساس¬ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی ژنوتیپ ILB3554 و Borkot است که مقدار آن 62/61 بوده است.
واژه های کلیدی: ژنوتیپ های باقلا، بیماری¬های لکه برگی، بیماری لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق زدگی، سوختگی استمفیلیومی، واکنش ژنوتیپ هابررسی کامل ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان


بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان


ژنوتیپ های باقلا


بیماری های لکه برگی


بیماری لکه شکلاتی


لکه برگی آلترناریایی


برق زدگی


سوختگی استمفیلیومی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی میزان جوانه زنی برخی ژنوتیپ‌های جدید سورگوم دانه ...

ارزیابی میزان جوانه زنی برخی ژنوتیپ‌های جدید سورگوم دانه‌ای در شرایط آلوده‌سازی به قارچ بیمارگر کپک‌ دانه‌ Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg) در منطقه‌ی گرگان. تاریخ انتشار 1396/05/18; تعداد صفحات 8

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی با عنوان : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و ...

طرح پژوهشی ارزیابی مقدماتی لاین های باقلا (Vicia faba L.)

به منظور شناسایی لاین های برتر باقلا از لحاظ مقاومت به بیماری های لکه شکلاتی،سوختگی استمفیلیومی و لکه برگی و عملکرد دانه، 46 لاین و ژنوتیپ باقلای حاصل ا...

ارزیابی واکنش ژنوتیپ های نخود نسبت به بیماری برق زدگی در ...

مشخصات نویسندگان ارزیابی واکنش ژنوتیپ های نخود نسبت به بیماری برق زدگی در خزانه بین المللی سارا علیپور - , معصومه خیرگو - , جواد اشرفی - , رحمان رجبی - , مسلم مهین‌خواه - , رحمت‌اله محمدی‌گنبدی - ,

ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های گندم نسبت به بیماری لکه ...

ژنوتیپ های گندم در مرحله یک برگی به صورت جداگانه با سوسپانسیون اسپور پاتوتیپ های قارچ مایه زنی شد و واکنش گیاهچه ای 21 روز پس از مایه زنی به صورت درصد سطح نکروتیک برگ و درصد پوشش پیکنید مورد ارزیابی قرار گرفت.

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی با عنوان : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و ...

بایگانی‌های ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا,بیماری‎های برگی ...

ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان چکیده به منظور بررسی مقاومت مزرعه­ای گونه­های باقلا مورد نظر دراین تحقیق شامل 13 ژنوتیپ به نام­هایLeofourtun،Saraziri ،Aqoudulce ،Giza717 …

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی با عنوان : بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های مختلف انتخابی کلکسیون تلقیح کنندگان پسته در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید ...

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی با عنوان : بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های مختلف انتخابی کلکسیون تلقیح کنندگان پسته در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید ...

بایگانی‌های سنترپیوت - دانلود فایل های پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر کادمیوم بر رفتار کروموزوم در تقسیم میتوز

بررسی مقاومت ژنوتیپ‌‌‌‌‌های باقلا به بیماری لکه‌شکلاتی ...

این تحقیق با هدف بررسی مقاومت مزرعه‌ای ژنوتیپ‌های باقلا شامل 35لاین به همراه رقم شاهد حساس ilb 365 و شاهد محلی (برکت) در برابر بیماری لکه‌شکلاتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد.

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به ...

ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان استاد راهنما دکتر محمد علی آقاجانی استاد مشاور خانم دکترفاطمه شیخ. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

بایگانی‌های گیاهپزشکی - دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

با عنوان : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

ارزیابی میزان جوانه زنی برخی ژنوتیپ‌های جدید سورگوم دانه ...

ارزیابی میزان جوانه زنی برخی ژنوتیپ‌های جدید سورگوم دانه‌ای در شرایط آلوده‌سازی به قارچ بیمارگر کپک‌ دانه‌ Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg) در منطقه‌ی گرگان. تاریخ انتشار 1396/05/18; تعداد صفحات 8

پایان نامه ارشد: بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی با عنوان : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و ...

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی با عنوان : بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های مختلف انتخابی کلکسیون تلقیح کنندگان پسته در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید ...

تحقیق معافيت از مجازات

پاورپوینت مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف

پاورپوینت بازاریابی و فروش حرفه ای

تحقیق آشنايي با مسجد الحرام

بررسی کامل جوشکاری

مبانی نظری اثربخشی، اثربخشی مدیران، وظایف مدیران آموزشی

بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان

اثرات حمله اعراب به ایران

بررسی چالش ها و تنگنا های مدیریت و بازیابی اطلاعات