دانلود رایگان


بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن د - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن دبررسی کامل نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن
دارای 126 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 126 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::


مقدمه
درجهان امروز كه اقتصاد حرف اول را مي زند و در جريان پر تلاطم اطلاعات كه هر لحظه انبوهي از اطلاعات جديد به آن افزوده مي شود و هر كشوري به فراخور حال خود از اين اطلاعات بهره مي گيرد و قدمي در مسير پيشرفت برمي دارد. جا دارد كه ما ايرانيان نيز براي سربلندي و اعتلاي ميهن خود از هيچ كوششي فروگذار نكنيم.
با نگاهي اجمالي بر كشورهاي پيشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتي فرو مي رود. چگونه اين كشورها توانسته اند به اين مراتب از پيشرفت مترقي دست يابند؟
شايد يكي از مهمترين دلايل اين امر، اهميت و ارزشي است كه اين كشورها براي امر تحقيق و پژوهش قايل هستند. بودجه هاي عظيمي كه در اين كشورها براي تحقيق صرف مي گردد، خود مؤيد اين مسئله مي باشد.
متأسفانه در كشور ما، بخش كوچكي از بودجه صرف امر پژوهش مي گردد كه شايد همين مقدار نيز در مسير درست به جريان نيفتد. دسترسي به آمار و ارقام صحيح بسيار مشكل است و اين بخش به صورت انحصاري در اختيار دولت مي باشد و در كل مي توان گفت، هنوز تحقيق و پژوهش در ايران به معني واقعي جايگاه خود را نيافته است.
امروزه هر يك از بانكها سعي و تلاش مي كنند كه سهم بيشتري در بازار بدست آورند و رهبري بازار را در كنترل خود در آورند. يكي از عواملي كه به بانكها در اين امر كمك مي كند، مفهوم مشتري گرايي و بانك است. در اين راستا بسياري بانكها تنها به الفاظي اكتفا كرده و كمتر به صورت واقعي و عملي به آن پرداخته اند.
كليد و رمز موفقيت اجراي عملي مفهوم مشتري گرايي در استراتژي بانك نهفته است. اين استراتژي بايد مبتني بر حل مسئله و مشكل مشتري از طريق نيازهاي آشكار و پنهان او در حال و آينده باشد. بانك بايد نيازهاي آينده مشتريان را پيش بيني كرده و سعي كند آنها را تأمين كند.
تأمين نيازهاي موجود مشتريان به تنهايي كافي نيست، چرا كه بانكهايي در ارائه خدمات موفق هستند كه بتوانند به نيازهاي آينده مشتريان پي ببرند و به بازاريابي توجه بيشتري كنند. به عقيده پيتر دراكر، دو شرط براي موفقيت هر مؤسسه اي، بازاريابي و نوآوري است.
در اين پژوهش سعي بر آن است تا با تبيين مهمترين استراتژي هاي مبتني بر مشتري گرايي كه اجراي آنها موفقيت بانك را تضمين مي كند به تحقق اين امر كمك مي كند.
اين تحقيق كوششي بسيار اندك است در راه كمك به بانكها و سرانجام در راه اعتلاي ميهن عزيزمان. اگرچه در راه اين پژوهش مشكلات عديده اي از نظر زماني، كمبود منابع و آمار و حتي مالي سرراهمان بود، ولي در حد توان و بضاعت از هيچ كوششي واگذار نكرديم.
در انتها برخود لازم مي دانيم مراتب تشكر و قدرداني خويش را از تمام كساني كه در اين راه ما را ياري كرده اند به خصوص خانم فريده فخري زاده، استاد امين دليري به خاطر راهنمايي ها و كادر كتابخانه پژوهشكده پولي و بانكي ابراز داريم.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱ـ۱ـ تعریف مسأله. ۳
۲ـ۱ـ اهمیت موضوع تحقیق.. ۷
۳ـ۱ـ فرضیه ها ۹
۴ـ۱ـ روش تحقیق.. ۱۰
۵ـ۱ـ حد در موانعت تحقیق، اشکالات و محدودیتها ۱۰
۶ـ۱ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله ۱۱
۷ـ۱ـ خلاصه ای از اهم گزارش…. ۱۴
فصل دوم: بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی
۱ـ۲ـ بررسی زمینه و پیشینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران ۱۷
۲ـ۲ـ مشکل اصلی: «محصول» ۲۸
۳ـ۲ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی… ۳۲
۴ـ۲ـ ویژگی های خدمات و خدمات بانکی… ۳۷
۱ـ۴ـ۲ـ ناملموس بودن.. ۳۹
۲ـ۴ـ۲ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف هم زمان ۴۲
۳ـ۴ـ۲ـ عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات…. ۴۴
۴ـ۴ـ۲ـ بی ثباتی کیفیت خدمات…. ۴۵
۵ـ۴ـ۲ـ مسئولیت امانتداری… ۴۷
۶ـ۴ـ۲ـ جریان دو طرفه اطلاعات…. ۴۸
فصل سوم:مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری
۱ـ۳ـ ضرورت مشتری گرایی… ۵۰
۲ـ۳ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی… ۵۱
۳ـ۳ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها ۵۳
۴-۳ استراتژیهای مهم در جهت مشتری گرایی… ۵۷
۱-۴-۳- ایجاد فرهنگ مشتری گرایی… ۵۷
۲ـ۴ـ۳ـ توانمند سازی منابع انسانی… ۵۸
فصل چهارم: کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی
۱ـ۴ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان.. ۶۲
۲ـ۴ـ مفهوم کیفیت خدمت…. ۶۵
۱ـ۲ـ۴ـ کیفیت فرآیند.. ۶۷
۲ـ۲ـ۴ـ کیفیت ستاده ۶۸
۳ـ۲ـ۴ـ کیفیت فیزیکی… ۶۹
۵ـ۴ـ ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری ۷۵
۱ـ۵ـ۴ـ مقیاس کیفیت خدمت (SERVQUAL scale). 75
۲ـ۵ـ۴ـ اجزای مقیاس کیفیت خدمت…. ۷۷
۳ـ۵ـ۴ـ مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت…. ۸۰
۶ـ۴ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان.. ۸۳
۱ـ۶ـ۴ـ درک انتظارات مشتریان.. ۸۴
۲ـ۶ـ۴ـ برقراری اولویت برای مشتریان.. ۹۵
۳ـ۶ـ۴ـ تعریف اهداف خدمت…. ۹۶
۴ـ۶ـ۴ـ ارائه خدمات در تمام سطوح سازمان.. ۹۸
۵ـ۶ـ۴ـ ایجاد انتظارات مطلوب در مشتریان.. ۹۹
۶ـ۶ـ۴ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات…. ۱۰۰
۷ـ۶ـ۴ـ پرورش کارکنان.. ۱۰۱
۸ـ۶ـ۴ـ اندازه گیری رضایت مشتریان.. ۱۰۷
۷ـ۴ـ بررسی شعارهای بانکهای ایرانی… ۱۰۸
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۱ـ۵ـ خلاصه نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق.. ۱۱۵
۲ـ۵ـ تصریح روابط علت و معلول که در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است. ۱۲۰
۳ـ۵ـ بررسی فرضیه ها (نقد فرضیات). ۱۲۳
۴ـ۵ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده ۱۲۴
۵ـ۵ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم تحقیقات مکمل در زمینه موضوع تحقیق ۱۳۸
۶ـ۵ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق در مطالعات بعدی ۱۴۰
فهرست منابع و مآخذ..۱۴۲بررسی کامل نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن


بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن


بررسی


نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق کامل نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات ...

تحقیق کامل نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانكی و روشهای كاربردی آن دسته: اقتصاد بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 78 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 156 تحقیق کامل نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای ...

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و ...

پروژه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

دانلود پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای ...

نقش بازاریابی,ایجاد تقاضای بهینه,خدمات بانکی,,دانلود پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن,nivatab

تحقیق نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی ...

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن. بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق:. فصل اول: کلیات. تعریف مسأله ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که «آیا ...

پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات ...

پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی ... فصل دوم ـ بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی. ۱ـ۲ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانکداری ...

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و ...

این صفحه مختص به نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن نوشته شده است.

P3020.com Tag نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای ...

عنوان پروژه : نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن مرتبط با درس : –. تعداد صفحات فایل : ۱۴۷ صفحه فرمت فایل : MS Word مرتبط با رشته : اقتصاد ، مدیریت. مقطع : کاردانی – کارشناسی

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و ...

23-06-2020@18:37:57 GMTآرشیو سازمان های جهاد کشاورزی استان ها تصوف - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد دانلود بازی Day R Survival Premium 1.589 برای اندروید + نسخه بی نهایت

پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات ...

پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی ... فصل دوم ـ بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی. ۱ـ۲ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانکداری ...

بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی

بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 67 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 156 پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی در 156 صفحه ورد قابل ...

تحقیق نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی

ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که «آیا ناتوانی بانکهای ایرانی در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهاست؟»

P3020.com Tag نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای ...

عنوان پروژه : نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن مرتبط با درس : –. تعداد صفحات فایل : ۱۴۷ صفحه فرمت فایل : MS Word مرتبط با رشته : اقتصاد ، مدیریت. مقطع : کاردانی – کارشناسی

دانلود پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای ...

نقش بازاریابی,ایجاد تقاضای بهینه,خدمات بانکی,,دانلود پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن,جوان سیما

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و ...

پروژه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری

بررسی الکتريسيته و مغناطيس

بررسی طبقه بندي راه(از نظر توپوگرافي)

پاورپوینت انواع دنباله

پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری

تحقیق درباره چغندرقند

تحقیق درباره چغندرقند

پاورپوینت استارت

مبانی نظری مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاها

اتانازی