دانلود رایگان


برسی کامل رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان برسی کامل رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمربرسی کامل رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر
دارای 154 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 154 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن فایل::


چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 بیان مساله : 5
3-1 اهداف تحقیق : 6
1-3-1 اهداف علمی : 6
2-3-1اهداف کاربردی : 6
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : 7
5-1 قلمرو تحقیق 8
1-5-1 قلمرو مکانی تحقیق 8
2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق 8
3-5-1 قلمرو موضوعي تحقیق 8
6-1 چارچوب نظری تحقیق 8
7-1 تاریخچه مطالعاتی 10
8-1مدل تحقیق وشیوه های اندازه گیری متغیرهای پژوهش 12
9-1 فرضیه های تحقیق 14
10-1تعریف واژه های تحقیق 14
فصل دوم: ادبيات و چارچوب نظری تحقيق
1-2 مقدمه 17
2-2 بخش اول: ساختار مالکیت وتئوری ها 18
1-2-2 ساختار مالکیت 19
2-2-2 حاکمیت شرکتی 19
3-2 سرمایه گذاران نهادی 22
1-3-2 دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 24
2-3-2 میزان مالکیت نهادی 25
3-3-2 مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی 26
4-3-2 اهداف مالکان نهادی در شرکت ها 29
5-3-2 نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی 31
6-3-2 سرمایه گذاران نهادی وافشای اطلاعات 32
7-3-2 طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی 33
8-3-2 فرضیات موجود درخصوص سرمایه گذاران نهادی 33
4-2 چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 35
1-4-2 تئوری نمایندگی 35
2-4-2 تئوری هزینه معاملات 37
3-4-2تئوری ذینفعان 38
4-4-2 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی 40
5-4-2تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی 41
5-2تئوری چرخه عمر شرکت 41
1-5-2 نحوه طبقه بندی شرکت ها به مراحل چرخه عمر 49
6-2 بخش دوم : ارزش شرکت 50
1-6-2 نسبت Qتوبین 50
2-6- 2 معایب نسبت Qتوبین 54
3-6-2 مزایای نسبت Qتوبین 53
7-2 پیشینه تحقیق 54
1-7-2 تحقیقات در خارج از کشور 54
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 61
2-3 روش تحقیق 61
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 62
4-3 ویژگی های نمونه آماری وروش نمونه گیری 62
5-3 مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 62
1-5-3 متغیروابسته 64
2-5-3 متغیر های مستقل: 64
3-5-3 متتیرهای کنترل 64
4-5-3متغیر تعدیلی 64
6-3 فرضیه های تحقیق 65
7-3 قلمرو تحقیق 65
1-7-3 قلمرو مکانی تحقیق 65
2-7-3 قلمرو زمانی تحقیق 65
3-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق 65
8-3 روش وابزار گردآوری اطلاعات 66
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 66
10-3 اعتبار درونی وبرونی پژوهش 68
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 70
2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها 71
3-4 روش آزمون فرضیه های تحقیق 72
1-3-4- بررسی اعتبار مدل 73
4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته : 74
5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها : 75
1-5-4 فرضیه اصلی اول 75
1-1-5-4 فرضیه فرعی اول 79
2-1- 5-4 فرضیه فرعی دوم 83
3-1- 5-4 فرضیه فرعی سوم 87
2- 5-4 فرضیه اصلی دوم 91
1-2- 5-4 فرضیه فرعی اول 95
2-2-5-4 فرضیه فرعی دوم : 99
3-2-5-4 فرضیه فرعی سوم 103
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 107
2-5 ارزیابی و نتایج آزمون فرضیه ها 107
1-2-5 بررسی فرضیه اصلی اول : 107
2-2-5بررسی فرضیه اصلی دوم : 109
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 111
4- 5 پیشنهاد های تحقیق : 111
1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرصیات تحقیق 112
2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 112
5-5- محدودیت های تحقیق 112
پیوست ها
پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق 114
پیوست ب:خروجی های نرم افزار: 118
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 228
منابع لاتین: 231
چکیده لاتین 240

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد . در این تحقیق ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته و سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا ارزش شرکت با در نظر گرفتن متغیر تعدیلی چرخه عمر مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور نخست نمونه آماری با استفاده متغیر های رشد فروش ،نسبت سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای به شرکت های در مرحله رشد ،بلوغ وافول تفکیک شده و سپس متغیر مستقل سرمایه گذاری نهادی به صورت سطح وتمرکز مورد استفاده قرارگرفته است از طرف دیگر معیار کیو توبین به عنوان شاخصی برای محاسبه ارزش شرکت و به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گیرد. از متغیرهای اندازه ،رشد و بدهی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می گردد.
سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره فرضیات تحقیق بررسی شده اند داده های مورد نیاز از صورت های مالی 130 شرکت طی سال های 1384 تا 1388 استخراج شده است.به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت می باشد.
واژه های کلیدی:ساختار مالکیت ،سرمایه گذاری نهادی،ارزش شرکت و چرخه عمر شرکت

مقدمه:
حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی در جمع صاحبان سهام شرکت های وتأثیر بالقوه ای که این سهامداران می توانند به صورت مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مسقیم از طریق مبادله سهام خود بر ارزش شرکت داشته باشند.تفکر ونگاه سنتی که بیان می داشت توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد توسط مطالعات جنسن ومکلینگ به چالش کشیده شد این مطالعات پیش بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی ( نظیر مدیران )و افراد بیرونی (نظیر سرمایه گذاران نهادی)شرکت است.
ماگ به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست.
علیرغم آنکه تحقیقات بسیاری در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت صورت پذیرفته است ولی در هیچکدام از این تحقیقات به بررسی این رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر نپرداخته اند. اهمیت این پژوهش این است که به گونه تجربی به مدیران ،سرمایه گذاران وسایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد کدامیک از مراحل چرخه عمر شرکت(رشد،بلوغ و افول) مناسب ترین زمان برای ورود سرمایه گذاران واستفاده از مزایای سرمایه گذاریشان می باشد.برسی کامل رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر


برسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر


برسی


رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایهگذاری نهادی و ارزش شرکت به ...

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت ...

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر در pdf ،به هیچ وجه ...

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی ...

بررسی,رابطه,ساختار,سرمایه,چرخه عمر,شركت های,تولیدی,پذیرفته,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,آرشیو فایل

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز چکیده یک تحقیق کاربردی در بانک ... انجام شد در نهایت با 4فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه ...

دانلود مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR ...

بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمرچکیده:هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد .

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت ...

بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمرچکیده:هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد . در این تحقیق ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته و ...

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر ...

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای ...

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در ...

مقدمه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مراحل چرخه عمر یکی از موضوعات مهم واساسی در تعیین ارزش شرکت ها ساختار مالکیت آنها می باشد.ساختار مالکیت عبارت است از یک معیار سنجش برای مالکیت متمرکز ،عبارت است از ...

نقشه برداری از جریان ارزش گذاری در صنعت معدن

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سرمایه گذاری. چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد . فروش در اینجا

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر ...

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای ...

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی ...

بررسی,رابطه,ساختار,سرمایه,چرخه عمر,شركت های,تولیدی,پذیرفته,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,آرشیو فایل

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر ...

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای ...

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری

امروز برای شما لیست بهترین پروژه های مالی حسابداری را قرار دادم .شما میتوانید از موضوعات زیر برای ارایه پروژه مالی حسابداری استفاده کنید ولی یه خوبی که داره اینه که برای هریک از موضوعات زیر یه پروژه مالی کامل و 100 درصد ...

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر ...

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای ...

دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت ...

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر در pdf ،به هیچ وجه ...

بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایهگذاری نهادی و ارزش شرکت به ...

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار ...

پایان,نامه بررسی,تأثیر,خصوصی,سازی صنعت بیمه بر,ساختار,دارایی,سرمایه,گذاری,شرکت های,بیمه,,پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار ...

پایان,نامه بررسی,تأثیر,خصوصی,سازی صنعت بیمه بر,ساختار,دارایی,سرمایه,گذاری,شرکت های,بیمه,,پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه,فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر ...

پایان نامه تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای ...

نقشه برداری از جریان ارزش گذاری در صنعت معدن

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سرمایه گذاری. چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد . فروش در اینجا

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی ...

بررسی,رابطه,ساختار,سرمایه,چرخه عمر,شركت های,تولیدی,پذیرفته,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,آرشیو فایل

پاورپوینت آشنايی با مفاهيم و کاربرد علم‌سنجی

پاورپوینت سرمایه گذاری خطرپذیر

پاورپوینت مهارت ارتباطي والدين

پاورپوینت تاریخچه زبان و خط در عهد باستان

پاورپوینت شرايط و تشريفات ورود به خدمات دولتی و استخدام رسمی، پيمانی و قراردادی درقانون مدیریت خدمات

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باب سازه ی تاب آوري

نيما يوشيج

پاورپوینت انواع سیستمهای اجرای پروژه

بررسی لوله كشي چيلر به فن‌كويل